Obligatory third party liability insurance for professionals

Diana Renata Bożek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2013.003

Abstract


For several years obligatory third party liability insurance are getting more and more popular in Poland. Polish legislator obliged many professional groups to have such insurance. Author want to answer the question: if this situation is a necessity or an example of incorrect legislator’s activity? This article presents short history of third party liability insurance, philosophical basis of the regulation and shifts in the conception of civil liability caused by insurance. Author refers also to an influence which deregulation of access to regulated professions exert on obligatory third party liability insurance.


Keywords


civil liability; deregulation; liability insurance; Obligatory Insurance Act; regulated professions

Full Text:

PDF (Polish)

References


Friedman M. (2008), Kapitalizm i wolność, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Jannott K. (1964), Haftpflicht-Versicherung, Versicherungswirtschaftliches Studienwerk, 1962–1964.

Kliszcz J., Piechula B. (2003), Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej brokerów ubezpieczeniowych – oczekiwania a praktyka rynku ubezpieczeniowego, Prawo Asekuracyjne, nr 2.

Kowalewski E. (1981), Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Funkcje i przemiany, ZP UMK, Toruń.

Kowalewski E. (1992), Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Ewolucja i kierunki przemian, Branta, Bydgoszcz.

Kowalewski E. (2010), Dylematy prawa ubezpieczeń obowiązkowych a kodeks ubezpieczeń, Studia Iuridica Toruniensia, nr 7.

Krajewski M. (2011), Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Kufel J. (1998), Ubezpieczenia obowiązkowe, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze, T. Saganowski (red.), Poltext, Warszawa.

Malinowska K. (2010), Nowe rodzaje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – czy tędy droga?, Prawo Asekuracyjne, nr 1.

Molęda M. (2012), Deregulacja zawodów, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 12.

Orlicki M. (2011), Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Pietrzykowski T. (2005), Etyczne problemy prawa. Zarys wykładu, Naukowa Oficyna Wydawnicza, Katowice.

Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów z dnia 21 września 2012 r.

Reps S. (2010), Konstrukcja prawna ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej (niepowszechnych), Prawo Asekuracyjne, nr 2.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. z 2010 r., nr 11, poz. 66.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623.

Warkałło W., Marek W., Mogilski W. (1983), Prawo ubezpieczeniowe, PWN, Warszawa.

Wąsiewicz A., Nowakowski Z. (1980), Prawo ubezpieczeń gospodarczych, PWN, Warszawa.
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism