Badania georadarowe w bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie i ich weryfikacja archeologiczna

Monika Łyczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.2019.009

Abstrakt


W artykule zaprezentowano przebieg nieinwazyjnego rozpoznania geofizycznego posadzek kościoła pw. św. Franciszka i krużganków klasztoru oo. Franciszkanów
w Krakowie, które poprzedziło eksplorację archeologiczną krypt grobowych. Opisano podstawowe cechy zastosowanej metody georadarowej, ogólną charakterystykę sprzętu oraz sposób pozyskiwania, obróbki i interpretacji danych, jak również dokonano porównania wyników badań nieinwazyjnych z informacjami pozyskanymi podczas badań archeologiczno-architektonicznych.


Słowa kluczowe


bazylika św. Franciszka z Asyżu w Krakowie; geofizyka; metoda georadarowa; architektura sepulkralna; krypty grobowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cempla M., Cechosz S., Holcer Ł., 2018, Architektoniczne rozeznanie krypt oraz ich inwentaryzacja, maszynopis w archiwum autorki, Kraków.

Conyers L. B., 2004, Ground-penetrating radar for archaeology, Walnut Creek, CA.

Dąbrowski M., 2017, Badania georadarowe Kościoła Św. Franciszka w Krakowie, maszynopis w archiwum autorki, Kraków.

Graczyńska M., 2004, Krypta w dobie pierwszych Piastów – typologia i geneza formalno-stylowa, [w:] Początki architektury monumentalnej w Polsce: materiały z sesji naukowej, Gniezno, 20–21 listopada 2003 roku, red. T. Janiak, D. Stryniak, Gniezno, s. 363–372.

Ground penetrating radar, 2009, Ground penetrating radar: theory and applications, red. H. M. Jol, Oxford.

Karczewski J., 2007, Zarys metody georadarowej, Kraków.

Karwacki A. OFM Conv., 1908, Ołtarze, pomniki, groby i portrety zaginione i istniejące w Kościele oo. franciszkanów w Krakowie. Zestawienie zrobione według „Inventarium o. W. Wyszkowskiego” (rękopis bibl. ossol. we Lwowie no. 634 z r. 1792 i według stanu z r. 1908, szkic z Archiwum Klasztoru OO. Franciszkanów

w Krakowie, Kraków.

Katalog zabytków, 1971, Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 4: Miasto Kraków, cz. 2: Kościoły i klasztory Śródmieścia, red. A. Bochnak, J. Samek, Warszawa.

Ikonografia placu, 2007, Ikonografia placu Wszystkich Świętych oraz ulic Franciszkańskiej, Poselskiej, Senackiej i Kanoniczej w Krakowie, Katalog Widoków Krakowa 4,

red. I. Kęder, W. Komorowski, Kraków.

Koch W., 1996, Style w architekturze: arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa.

Lenkiewicz T., Stopiński W., 1969, Zastosowanie metody elektrycznooporowej do badań archeologicznych na obszarze miast, Materiały Archeologiczne, t. 10, s. 5–19.

Łyczak M., 2014, Rescue archaeological research on the Dominican Scqare in Cracow in the light of interdisciplinary studies, Geology, Geophysics & Environment, t. 40, nr 2, s. 207–218.

Łyczak M., 2015, Sprawozdanie z badań poszukiwawczych na terenie kościoła św. Franciszka

i klasztoru oo. Franciszkanów w Krakowie, maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Kraków.

Łyczak M., 2016, Wyniki badań i nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w latach 2011–2015 na terenie klasztoru oo. Franciszkanów w Krakowie, maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Kraków.

Łyczak M., Górski R., 2012, Ratownicze badania wykopaliskowe w rejonie bazyliki św. Trójcy na terenie południowej części Placu Dominikańskiego w Krakowie,

Krzysztofory – Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, z. 30, s. 235–242.

Łyczak M., Górski R., 2013, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w rejonie bazyliki św. Trójcy na terenie Placu Dominikańskiego w Krakowie (etap I – część południowa Placu), [w:] Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak, Kraków, s. 235–256.

Łyczak M., Adamiec J., Skupień T., Małysa T., Groffik A., 2018, Georadar surveys of the flooring in the St. Francis of Assisi basilica in Krakow, Geology, Geophysics & Environment, t. 44(4), s. 357–372.

Łyczak M., Zaitz E., Zaitz M., w druku, Lokalizacja klasztoru oo. Franciszkanów na tle układu urbanistycznego średniowiecznego Krakowa, [w:] Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek, red. M. Szyma, M. Walczak, Kraków.

Niemiec D., 2017, Piece do wypału ceramiki budowlanej i wapna w XIII-wiecznym klasztorze Dominikanów w Krakowie, Archeologia Historica Polona, t. 25, s. 9–35.

Niewalda W., 2004, Okół krakowski: problemy badawcze i konserwatorskie, maszynopis rozprawy doktorskiej na Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im.

Tadeusza Kościuszki, Kraków.

Niewalda W., 2006, Klasztor oo. Franciszkanów w Krakowie; nadzór architektoniczno-badawczy przy wykopach archeologicznych w rejonie parkingu, maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Kraków.

Niewalda W., Krasnowolski B., 1981, Układy urbanistyczne Okołu – próba rekonstrukcji, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t. 15, s. 69–82.

Niewalda W., Rojkowska H., 2006, Zespół klasztorny Franciszkanów w Krakowie – relikty z XIII wieku, [w:] Studia z dziejów kościoła Franciszkanów w Krakowie,

red. Z. Kilś, Kraków, s. 81–130.

Niewalda W., Rojkowska H., 2008, Średniowieczny kościół franciszkanów w świetle ostatnich badań, [w:] Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. K. Ożóg,

T. Gałuszka, A. Zajchowska, Kraków, s. 271–298.

Radwański K., 1975, Kraków przedlokacyjny. Rozwój przestrzenny, Kraków.

Rajman J., 2004, Kraków. Zespół osadniczy, proces lokacji, mieszczanie do roku 1333, Kraków.

Rajman J., 2012, Krakowska civitas sołtysów Piotra i Salomona, [w:] Społeczeństwo Polski Średniowiecznej. Zbiór studiów, red. S. Górzyński, Warszawa, s. 47–68.

Rojkowska-Tasak H., Dettloff P., 2015, Kaplica Męki Pańskiej bazyliki św. Franciszka z Asyżu przy klasztorze franciszkanów w Krakowie. Dokumentacja naukowo-historyczna, maszynopis w archiwum autorki, Kraków.

Skibiński Sz., 1977, Pierwotny kościół Franciszkanów w Krakowie, Poznań.

Szyma M., 2005, Relikty kamiennej budowli pod zachodnim skrzydłem klasztoru Franciszkanów w Krakowie, [w:] Lapides Viventes: zaginiony Kraków wieków średnich: księga dedykowana profesor Klementynie Żurowskiej, red. J. Gadomski, Kraków, s. 149–157.

Walczak M., 2015, Kościoły gotyckie w Polsce, Kraków.

Włodarek A., Węcławowicz T., 2006, Architektura krakowskiego kościoła Franciszkanów XIII wieku: problemy i hipotezy badawcze: proponowane rekonstrukcje, [w:] Studia z dziejów kościoła Franciszkanów w Krakowie, red. Z. Kilś, Kraków, s. 45–80.

Wyrozumski J., 1992, Dzieje Krakowa. Kraków do schyłku wieków średnich, t. 1, Kraków.

Wyrozumski J., 2007, Lokacja czy lokacje Krakowa na prawie niemieckim?, [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Biblioteka Krakowska, nr 150, Kraków, s. 120–151.

Zaitz E., 2005, Plac Wszystkich Świętych 5. Klasztor oo. Franciszkanów, rejon Wyższego Seminarium Duchownego. Badania archeologiczne w południowo-zachodniej części zabudowań klasztoru oo. Franciszkanów, maszynopis w archiwum Wojewódzkiego

Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Kraków.

Zaitz E., 2006a, Kraków – Stare Miasto. Plac Wszystkich Świętych 5. Klasztor oo. Franciszkanów, rejon Wyższego Seminarium Duchownego. Badania archeologiczne

w południowo-zachodniej części klasztoru oo. Franciszkanów w związku z wymianą kanalizacji, maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Kraków.

Zaitz E., 2006b, Kraków – Stare Miasto. Plac Wszystkich Świętych 5. Klasztor oo. Franciszkanów, planowana budowa nowego skrzydła biblioteki. Sondażowe badania

archeologiczne w 2006 roku, maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Kraków.

Zaitz E., 2014, Kraków romański w świetle badań archeologicznych, [w:] Kraków romański: materiały sesji naukowej odbytej 13 kwietnia 2013 roku, red. M. Bochenek, Kraków, s. 55–84.


Partnerzy platformy czasopism