„Wyspa Kozłów” – domniemane miejsce kultu na Jeziorze Wielkim w Gorzycku Starym, gm. Międzychód (stanowisko 4)

Marcin Weinkauf

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.2019.008

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki badań inwazyjnych (archeologicznych) i nieinwazyjnych przeprowadzonych na stanowisku 4 w Gorzycku Starym w 2016 roku. W latach 60. XIX wieku natrafiono tam na drewniane elementy będące reliktami domniemanej osady nawodnej, wzniesionej wokół wyspy. Analogii do pozostałości drewnianych konstrukcji w sąsiedztwie wyspy można doszukiwać się w crannogach – sztucznych wyspach użytkowanych w średniowieczu zwłaszcza na terenie Irlandii i Szkocji.


Słowa kluczowe


wczesne średniowiecze; badania nieinwazyjne; wyspy; konstrukcje drewniane; crannogs

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chudziak W., 2018, Omnes viae Albam ducunt. Z badań nad pograniczem pomorsko–wielkopolskim we wczesnym średniowieczu, Slavia Antiqua, t. 59, s. 195–220.

Chudziak W., Kaźmierczak R., 2017, Wyspa w Żółtym na Jeziorze Zarańskim w okresie wczesnego średniowiecza – „brama” do Pomorza Zachodniego, [w:] Pradoliny

pomorskich rzek: kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu, red. M. Fudziński, W. Świętosławski, W. Chudziak,

Gdańsk, s. 327–340.

Chudziak W., Kaźmierczak R., Niegowski J., 2016, Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski, Toruń.

Cnotliwy E., Łosiński W., 1983, Chronologia absolutna, [w:] Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze zamkowe, red. E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński,

Wrocław, s. 230–244.

The Island in Żółte, 2014, The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early Medieval gateway into West Pomerania, red. W. Chudziak, R. Kaźmierczak, Toruń.

Hensel W., 1950, Studia i materiały do osadnictwa wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 1, Poznań.

Hensel W., 1953, Studia i materiały do osadnictwa wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 2, Poznań.

Hilczerówna Z., 1967, Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku, Wrocław.

Jasnosz S., 1970, Wczesnośredniowieczne miejsce kultowe w północno-zachodniej Wielkopolsce, Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 20, s. 218–230.

Kajzer L., 1994, „Główne momenty” raz jeszcze. Uwagi o przemianach garncarstwa późnośredniowiecznego i nowożytnego w Polsce, [w:] Garncarstwo i kaflarstwo

na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych. Materiały z konferencji – Rzeszów, 21–23.09.1993, red. A. Gruszczyńska,

A. Targońska, Rzeszów, s. 9–14.

Kostrzewska M., 1965, Wykaz nabytków Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w latach 1961–1963, Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 16, s. 239–250.

Kostrzewski J., 1961, Budowle nawodne, [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, t. 1, red. W. Kowalenko, G. Labuda, T. Lehr-Spławiński, Wrocław, s. 173–174.

Kowalenko W., 1938, Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VII do XII wieku), Poznań.

Kurnatowska Z., Łosińska A., 1996, Perspektywy badań nad wczesnym średniowieczem Ziemi Lubuskiej, [w:] Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu: badania nad osadnictwem pra- i wczesnodziejowym, red. L. Leciejewicz, E. Gringmuth-Dallmer, Spotkania Bytomskie 2, Wrocław, s. 161–176.

Łosiński W., 1972, Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu dolnej Parsęty VIII–X/XI w., Wrocław.

Łosiński W., Rogosz R., 1983, Zasady klasyfikacji i schemat taksonomiczny ceramiki, [w:] Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze zamkowe, red. E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński, Wrocław, s. 202–226.

Łosiński W., Rogosz R., 1986, Metody synchronizacji warstw kulturowych wczesnośredniowiecznych

obiektów wielowarstwowych na podstawie analizy ceramiki ze Szczecina, [w:] Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu

Zachodnim. Studia i Materiały, red. L. Krzyżanowski, Warszawa, s. 9–50.

Munro R., 1890, The lake dwellings of Europe. Being the rhind lectures in archaeology for 1888, London.

Poliński D., 2001, Źródła archeologiczne do studiów nad późnośredniowiecznym osadnictwem wiejskim w ziemi chełmińskiej, Archeologia Historica Polona, t. 11, Toruń.

Schuldt E., 1956, Die Slawische Keramik in Mecklemburg, Berlin.

Schwartz F. L. W., 1880, Materialien zur prähistorischen Kartographie der Provinz Posen, II Nachtrag, Posen.

Słownik, 1881, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 2, red. F. Sulimirski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa, s. 734.

Verhandlungen, 1872, Verhandlungen der Berliner Gesselschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Zeitschrift für Ethnologie, t. 4, s. 1–296.

Verhandlungen, 1880, Verhandlungen der Berliner Gesselschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Zeitschrift für Ethnologie t. 12, s. 3–443.


Partnerzy platformy czasopism