Zamki Kujaw brzeskich i ziemi dobrzyńskiej w badaniach Profesora Leszka Kajzera

Aldona Andrzejewska, Aleksander Andrzejewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.2018.001

Abstrakt


Zarys treści. Badania zespołów obronno-rezydencjonalnych położonych na Kujawach
brzeskich i ziemi dobrzyńskiej były działaniami, którym profesor Leszek Kajzer poświęcił
dużą część swojej aktywności naukowej. Jeden z elementów tych prac stanowiły
badania archeologiczno-architektoniczne zamków. W ich trakcie rozpoznano obiekty
w: Raciążku – zamek biskupów włocławskich z XIV wieku; Brześciu Kujawskim – zamek
królewski z XIV wieku; Kowalu – zamek książęcy(?) z przełomu XIV i XV wieku;
Radziejowie – zamek królewski z XV wieku; Sadłowie – zamek prywatny Świnków
z XIV wieku; Radzikach Dużych – zamek prywatny rodu Ogończyków z przełomu XIV
i XV wieku. Efektem badań było kilka monografii przebadanych zamków. Opracowania
twierdz w Raciążku, Sadłowie i Radzikach Dużych opublikowano w serii wydawniczej
pt. „Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej”, której
pomysłodawcą i redaktorem był Profesor Leszek Kajzer.


Słowa kluczowe


Profesor Kajzer, archeologia historyczna, kastellologia, badania archeologiczne Kujaw i ziemi dobrzyńskiej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejewska A. 1996 Średniowieczny zespół osadniczy w Zgłowiączce na Kujawach, [w:] Budownictwo

obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, cz. 5, red. L. Kajzer, Włocławek.

Andrzejewski A. 2000 Góra Zamkowa w Dobrzyniu n/Wisłą w świetle badań archeologicznych,

Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej, t. 5, s. 7–14.

Arszyński M. 1956 Zamek w Radzikach Dużych, pow. rypiński, woj. bydgoskie. Dokumentacja

naukowa, maszynopis, opracowanie PP PKZ Toruń.

Guerquin B. 1974 Zamki w Polsce, Warszawa.

Horbacz T. J., Kajzer L. 1991 Zamek w Kowalu w świetle badań 1981–1982 roku, [w:] T. J. Horbacz, L. Kajzer, T. Nowak, L. Wojda, Siedziby obronno-rezydencjonalne w powiecie kowalskim na Kujawach w XIII–XVIII wieku, Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, cz. 2, red. L. Kajzer, Łódź, s. 86–117.

Horonziak A., Kajzer L. 1995 Budownictwo obronne Ziemi Dobrzyńskiej, [w:] Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, cz. 4, red. L. Kajzer, Włocławek.

Kajzer L. 1979 Ślady obróbki metali nieżelaznych z XIII–XIV w. na zamku w Raciążku koło Ciechocinka, KHKM, R. 27, nr 3, s. 365–372.

Kajzer L. 1980 Zamek w Raciążku na Kujawach w świetle nowszych badań, Zapiski Kujawsko-

Dobrzyńskie, seria C, Oświata i Kultura, s. 9–24.

Kajzer L. 1981 W sprawie importu piwa angielskiego do Polski w XVIII w., KHKM, R. 29, nr 2, s. 163–176.

Uwagi o budownictwie obronnym arcybiskupów gnieźnieńskich, Acta Universitatis

Lodziensis, Folia Archaeologica 3, s. 147–158.

Kajzer L. 1984 Wstęp do badań archeologiczno-architektonicznych, Łódź.

Kajzer L. 1986 Opracowanie zbioru ceramiki naczyniowej z „wieży Karnkowskiego” zamku

w Raciążku, KHKM, R. 34, nr 2, s. 199–225.

Kajzer L. 1988 Przyczynki do znajomości tzw. ceramiki husyckiej z Kujaw, KHKM, R. 36, nr 4, s. 651–663.

Kajzer L. 1990 Zamek w Raciążku, [w:] Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, cz. 1, Łódź.

Kajzer L. 1991a Dwory „zwyczajne” i „obronne” Kowalskiego, [w:] T. J. Horbacz, L. Kajzer, T. Nowak, L. Wojda, Siedziby obronno-rezydencjonalne w powiecie kowalskim na Kujawach w XIII–XVIII wieku, Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, cz. 2, red. L. Kajzer, Łódź, s. 178–203.

Kajzer L. 1991b W sprawie waloryzacji masowych zbiorów ceramiki późnośredniowiecznej i nowożytnej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 39, nr 4, s. 467–484.

Kajzer L. 1991c Zamek w Radziejowie w świetle badań terenowych 1987 r., Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica 12, s. 135–160.

Kajzer L. 1993 Zamki i społeczeństwo. Przemiany architektury i budownictwa obronnego w Polsce w X–XVIII wieku, Łódź.

Kajzer L. 1994a Z problematyki budownictwa obronnego biskupów włocławskich, Nasza Przeszłość, t. 82, s. 281–298.

Kajzer L. 1994b Zur Problematik der sog. ussitenkeramik in Polen, Castellologica bohemica,

t. 4, s. 299–306.

Kajzer L. 1995 Zamek w Brześciu Kujawskim w świetle badań terenowych, [w:] Stolica i region. Włocławek i jego dzieje na tle przemian Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

Materiały z sesji naukowej (9–10 maja 1994 roku), red. O. Krut-Horonziak, L. Kajzera, Włocławek, s. 155–164.

Kajzer L. 1996 Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź.

Kajzer L. 2004 Zamek w Sadłowie na Ziemi Dobrzyńskiej, [w:] Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, cz. 6, red. L. Kajzer, Rypin.

Kajzer L. 2009 Zamek w Radzikach Dużych na Ziemi Dobrzyńskiej, [w:] Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, cz. 7, red. L. Kajzer, Rypin.

Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J. 2001 Leksykon zamków w Polsce, Warszawa.

Marciniak-Kajzer A. 2009 Badania terenowe 2007 roku, [w:] Zamek w Radzikach Dużych na Ziemi Dobrzyńskiej, Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, cz. 7, red. L. Kajzer, Rypin, s. 85–110.

Pietrzak J. 2004 Badania archeologiczno-architektoniczne prowadzone w latach 1994–1997,

[w:] Zamek w Sadłowie na Ziemi Dobrzyńskiej, Budownictwo obronno--rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, cz. 6, red. L. Kajzer, Rypin, s. 125–170.

Wojda L. 1995 Zamek we Włocławku na tle średniowiecznego miasta, [w:] Stolica i region.

Włocławek i jego dzieje na tle przemian Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z sesji naukowej (9–10 maja 1994 roku), red. O. Krut-Horonziak i L. Kajzera, Włocławek, s. 123–135.


Partnerzy platformy czasopism