Odpady produkcyjne jako źródła do badań nad organizacją wczesnośredniowiecznej wytwórczości skórzanej

Anna Bogumiła Kowalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.2017.008

Abstrakt


Zarys treści. Wyniki analizy odpadów produkcyjnych przynoszą ważne informacje pozwalające na podjęcie próby określenia charakteru wytwórczości skórzanej we wczesnośredniowiecznych ośrodkach miejskich. W zasadniczym podziale odnotowano ścinki tzw. międzywzornikowe powstające w trakcie wycinania konkretnych przedmiotów oraz odpady z obrzeży skóry. Odpady produkcyjne odzwierciedlają stopniowy rozwój wytwórczości, prowadzący do wyodrębniania się specjalizacji.


Słowa kluczowe


wczesne średniowiecze, ośrodki wczesnomiejskie, Pomorze, wytwórczość skórzana, odpady produkcyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


The Archaeology of Novgorod 1992 The archaeology of Novgorod, Russia, red. M. A. Brisbane, The Society for Medieval Archaeology, Monograph Series 13, London.

Atkinson D., Foreman M. 1992 The leather, [w:] D. H. Evans, D. G. Tomlinson, P. Armstrong, Excavations at 33–35 Eastgate, Beverly 1983–86, Sheffield Excavation Reports 3, s. 175–187.

Cnotliwy E. 2004 Wyroby ze skóry z wykopu 5 na stanowisku 1 w Wolinie, MZP, t. 1/1, s. 167–202.

Dahlbäck G. 1983 Skor och andra läderföremål, [w:] Helgeandsholmen: 1000 år i Stockholms ström, Stockholmsmonografier 48, red. G. Dahlbäck, Stockholm, s. 217–240.

Das Handwerk 2006 Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, t. 5: Das Handwerk, red. M. Gläser, Lübeck.

Drążkowska A. 2000 Wyroby skórzane, [w:] Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim, t. 1: Mosty traktu gnieźnieńskiego, red. Z. Kurnatowska, Lednica–Toruń, s. 189–199.

Friendship-Taylor D. E. 1984 The leather, [w:] Medieval and post-medieval finds from Exeter, 1971–1980, Exeter Archaeological Reports 3, red., J. P. Allan, Exeter, s. 323–333.

Grew F., Neergaard de M. 1988 Shoes and pattens, Medieval finds from excavations in London 2, London.

Groenman-van Waateringe W. 1984 Die Lederfunde von Haithabu, Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu 21, Neumünster.

Groenman-van Waateringe W. 1988 Leather from medieval Svendborg, The Archaeology of Svendborg, Denmark 5, Svendborg.

Harjula J. 2008 Before the heels. Footwear and shoemaking in Turku in the Middle Ages and the beginning of the Early Modern Period, Archaeologia Medii Aevi Finlandiae 15, Saarijärvii , Turku.

Izjumova S. A. 1959 K istorii koževennogo i sapožnogo remesla Novgoroda Velikogo, Materialy i Issledovaniâ po Arheologii SSSR, nr 65/2, s. 193–222.

Kowalska A. B. 1996 Późnośredniowieczne zabytki skórzane z Pyrzyc, MZP, t. 42, s. 219–272.

Kowalska A. B. 1999 Wczesnośredniowieczne obuwie skórzane z Wolina, MZP, t. 45, s. 219–258.

Kowalska A. B. 2006 Uwagi na temat wytwórczości szewskiej w Wolinie i Szczecinie w VIII-X wieku, [w:] Świat Słowian wczesnego średniowiecza, red. M. Dworaczyk i in., Szczecin–Wrocław, s. 197–209.

Kowalska A. B. 2007 Shoemaking in Medieval Szczecin and Wolin, Offa, t. 61–62, s. 435–454.

Kowalska A. B. 2009 In gremio – in praxi w badaniach nad wczesnośredniowieczną wytwórczością skórniczą na Pomorzu, [w:] In gremio – in praxi. Studia nad średniowiecznym skórnictwem, red. A. B. Kowalska, B. Wywrot-Wyszkowska, Szczecin, s. 39–58.

Kowalska A. B. 2010 Wytwórczość skórzana we wczesnośredniowiecznym Szczecinie, Szczecin.

Kowalska A. B. 2013a Wyroby skórzane z późnośredniowiecznej dzielnicy Chyżyńskiej w Szczecinie, Szczecin.

Kowalska A. B. 2013b Rzemiosło szewskie wczesnośredniowiecznego Wolina, [w:] Wolin wczesnośredniowieczny, Origines Polonorum, t. 6, cz. 1, red. B. Stanisławski, W. Filipowiak, Warszawa, s. 201–234.

Kowalska A. B. w druku a Przedmioty skórzane z badań archeologicznych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Santoku, [w:] Regni custodiam et clavem – Santok i clavis regni Poloniae – Milicz jako przykład dwóch grodów granicznych.

Kowalska A. B. w druku b Przedmioty skórzane z badań ratowniczych przeprowadzonych w Ujściu w 2008 roku, MZP.

Kurbatov A. V. 2004 Koževiennoe proizvodstvo Tveri XIII–XV vv, S-Peterbur.

Larsen A. J. 1992 Footwear from the Gullskoen Area of Bryggen, The Bryggen Papers, t. 4, Bergen.

Lasek W., Persz T. 1985 Technologia wyprawy skór, cz. 2: Wykończanie, Warszawa.

Mould Q, Carlisle I., Cameron E. 2003 Leather and Leatherworking in Anglo-Scandinavian and Medieval York, The archaeology of York, The small finds 17/16, Craft, Industry and Everyday life, York.

Nielsen I. 1991 The leather finds, [w:] Ribe excavations 1970–76, t. 3, red. M. Bencard, L. B. Jørgensen, H. B. Madsen, Esbjerg, 7, s. 9–98.

Ojateva E. I. 1962 Obuv i drugie kořanye izdelâ drevnego Pskova, Arheologičeskij Sbornik 4, s. 77–91.

Przybyszowska B. 1979 Wyroby ze skóry, [w:] Zaplecze gospodarcze konwentu o.o. Franciszkanów w Inowrocławiu od połowy XIII w., Studia i Materiały do Dziejów Kujaw, Seria Archeologiczna, t. 15, red. A. Cofta-Broniewska, Poznań. s. 103–116.

Radek T. 1998 Ścinki i odpady skórzane materiałem źródłowym wiedzy o poziomie skórnictwa w średniowieczu, [w:] Szczątki zwierzęce jako źródło badań nad zróżnicowaniem poziomów życia materialnego i kulturalnego w różnych okresach dziejowych, Materiały z Sympozjum Archeozoologicznego, red. P. Wyrost, N. Pospieszny, B. Gediga, Wrocław, s. 120–127.

Romanow K. 1979 Wyniki badań NA Starym Mieście we Wrocławiu (wykop I). Część II, Silesia Antiqua, t. 21, s. 169–216.

Romanow K. 1981 Wyniki badań na Starym Mieście we Wrocławiu (wykop I), cz. III, Silesia Antiqua, t. 23, s. 165–197.

Schnack Ch. 1992 Die mittelalterlichen Schuhe aus Schleswig. Ausgrabung Schild 1971–1975, Ausgrabungen in Schleswig, t. 10, Neumünster.

Szenicowa W. 1961 Obróbka skóry, [w:[ Osiemnaście wieków Kalisza, t. 2, red. A. Gieysztor, Kalisz, s. 57–90.

Wiklak H. 1959 Pracownie garbarsko-szewskie z XI i XII w. w Gdańsku, Z otchłani wieków, t. 25, z. 4, s. 267–268.

Wiklak H. 1960 Obuwie gdańskie z X–XIII w., [w:] Gdańsk wczesnośredniowieczny, t. 3, red. J. Kamińska, Gdańsk, s. 1–104.

Wiklak H. 1967 Obuwie gdańskie z XIII–XIV wieku, [w:] Gdańsk wczesnośredniowieczny, t. 6, red. J. Kamińska, Gdańsk, s. 137–182.

Wiklak H. 1969 Polskie obuwie wczesnośredniowieczne z VIII–XIII w. na podstawie wykopalisk, Materiały Wczesnośredniowieczne, t. 6, s. 475–516.

Wiklak H. 1988 Wczesnośredniowieczne pracownie szewskie na Pomorzu Gdańskim, Pomerania Antiqua, t. 13, s. 161–170.

Wojtasik J. 1960 Wczesnośredniowieczne wyroby ze skóry znalezione na stanowisku 4 w Wolinie, MZP, t. 6, s. 159–208.

Wojtasik J. 1963 Rzemiosło szewskie we wczesnośredniowiecznym Wolinie, Z otchłani wieków, t. 29, z. 3, s. 169–171.

Wywrot B. 1996 Wyroby skórzane, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 1, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg, s. 243–284.

Wywrot-Wyszkowska B., Radek T. 2007 Obróbka skóry, [w:] Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem, Origines Polonorum t. 2, red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Warszawa, s. 215–240.


Partnerzy platformy czasopism