Relikty przebiegu sieci drożnej bliskich przedmieść Torunia z końca XVIII wieku we współczesnej topografii miasta na podstawie analizy GIS

Paweł Molewski, Jacek Bachanek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.2015.013

Abstrakt


W artykule przedstawiono badania, których celem była identyfikacja reliktów przebiegu sieci drożnej przedmieść Torunia z końca XVIII wieku we współczesnym układzie ulic miasta, na podstawie analizy GIS (Systemy Informacji Geograficznej) wybranych, historycznych planów Torunia i jego przedmieść oraz współczesnego planu geodezyjnego miasta. Wynika z nich między innymi, że współczesne ulice bliskich przedmieść Zespołu Staromiejskiego w Toruniu nawiązują do około 40% długości dróg z końca XVIII wieku. 


Słowa kluczowe


przedmieścia Torunia; sieć drożna; kartografia historyczna; GIS historyczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

APT – Archiwum Państwowe w Toruniu, Zbiory kartograficzne.

Literatura

Affek A., 2013 Georeferencing of historical maps using GIS, as exemplified by the Austrian Military Surveys of Galicia, Geographia Polonica, t. 86, s. 375–390.

ArcGIS, 2015 ArcGIS Resource Center, http://resources.arcgis.com (dostęp 16.07.2015).

Atlas historyczny, 1995 Atlas historyczny miast polskich, Toruń, t. 1: Prusy Królewskie i Warmia, red. A. Czacharowski, z. 2: Toruń, oprac. J. Tandecki, Z. Kozieł, Toruń.

Gąsiorowscy M. i E., 1963 Toruń, Warszawa.

Jaskulski M., Łukasiewicz G., Nalej M., 2013 Porównanie metod transformacji map historycznych, Roczniki Geomatyki, t. 11, z. 4, s. 41–57.

Jenny B., Hurni L., 2011 Studying cartographic heritage: Analysis and visualization of geometric distortions, Computers & Graphics, t. 35, s. 402–411.

Mikulski K., 1998 Topografia przedmieść toruńskich w XIV–XVII wieku, Zapiski Historyczne, t. 63, s. 7–33.

Piskorska H., 1938 Zbiory kartograficzne Archiwum m. Torunia, Toruń.

Podobnikar T., 2009 Georeferencing and quality assessment of Josephine Survey maps for the mountainous region in The Triglav National Park, Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, t. 44, s. 49–66.

Rumsey D., Williams M., 2002 Historical maps in GIS, [w:] Past time, past place: GIS for history, red. A. K. Knowles, Redlands, s. 1–18.

Siwek J., 2010 Mapy topograficzne, [w:] Wprowadzenie do kartografii i topografii, red. J. Pasławski, Wrocław, s. 235–290.

Tomczak A., 1973 Źródła kartograficzne do dziejów Torunia z przełomu XVIII i XIX wieku, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia 9, s. 175–198.

Tomczak A., 2001 Stadtpläne und Vogelschauveduten von Thorn in ihrer historischen Entwicklung (bis 1815), [w:] Lüneburger Beiträge zur Vedutenforschung 2, red. A. Marsch, E. Jäger, Lüneburg, s. 92–102.

Tomlinson R., 2008 Rozważania o GIS, ESRI Polska, Warszawa.

Wojtowicz J., 1996 Ludność, terytorium, zabudowa, [w:] Historia Torunia, t. 2, cz. 3: Między barokiem i oświeceniem (1660–1793), red. M. Biskup, Toruń.

Wolski J., 2012 Błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych, [w:] Źródła kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego, red. J. Plit, J. Nita, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 16, Sosnowiec, s. 15–32.


Partnerzy platformy czasopism