Pierwotne cechy rzeźby terenu, powierzchniowej budowy geologicznej i stosunków wodnych obszaru Zespołu Staromiejskiego w Toruniu i jego bliskich przedmieść na podstawie analizy geoprzestrzennej

Paweł Molewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.2015.012

Abstrakt


W artykule przedstawiono próbę rekonstrukcji pierwotnych, tj. sprzed lokacji miasta w XIII wieku, cech rzeźby tereny, powierzchniowej budowy geologicznej i stosunków wodnych obszaru Zespołu Staromiejskiego w Toruniu i jego bliskich przedmieść na podstawie geoinformacji geologicznej i historycznej zintegrowanej, analizowanej i wizualizowanej na platformie GIS (Systemy Informacji Geograficznej). Zastosowana procedura, mimo wielu uproszczeń i ograniczeń, stanowi pierwszą próbę ich ilościowego odtworzenia. Jej wyniki mogą stanowić przesłankę do weryfikacji hipotez dotyczących uwarunkowań założenia i rozwoju przestrzennego Torunia. 


Słowa kluczowe


Toruń; Zespół Staromiejski; przedmieścia Torunia; rekonstrukcja przyrodnicza; geoinformacja geologiczna; geoiformacja historyczna; GIS

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism