Stan i perspektywy badań archeologicznych nad socjotopografią Torunia

Tomasz Górzyński, Ryszard Kaźmierczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.2015.004

Abstrakt


Stan badań archeologicznych nad socjotopografią Torunia to projekt badawczy stworzony w oparciu o systemy informacji przestrzennej oraz bazy danych. W bazach tych zgromadzono i usystematyzowano ponad 500 różnorodnych faktów przestrzennych – interwencji, nadzorów i badań archeologicznych, prowadzonych na terenie Zespołu Staromiejskiego. Stan badań nad socjotopografią to również prezentacja danych przy pomocy oprogramowania GIS na podkładach kartograficznych – współczesnych i historycznych. Zwizualizowanie ich w postaci warstw i map pozwoliło na systemową analizę przemiany struktury, organizacji oraz wzajemnych oddziaływań poszczególnych elementów socjotopografii Torunia od średniowiecza po czasy wczesnonowożytne.


Słowa kluczowe


archeologia; Toruń; socjotopografia; systemy informacji przestrzennej; GIS; bazy danych; humanistyka cyfrowa;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archeologia toruńska, 2002 Archeologia toruńska. Historia i teraźniejszość. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 140-lecia muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu. Toruń 16–17 maja 2002, red. B. Wawrzykowska, Toruń.

Chudziakowa J., 1983 Toruń najdawniejszy i wczesnośredniowieczny, [w:] Toruń dawny i dzisiejszy. Zarys dziejów, red. M. Biskup, Warszawa–Poznań–Toruń, s. 11–30.

Chudziakowa J., 1999 Średniowieczy Toruń (w świetle źródeł archeologicznych), [w:] Historia Torunia, t. 1 (do roku 1454), red. M. Biskup, Toruń, s. 58–100.

Chudziakowa J., Kola A. 1974 Źródła archeologiczne z terenu zamku krzyżackiego w Toruniu (Badania 1958–1966 r.), Toruńskie Towarzystwo Naukowe, Prace archeologiczne, nr 6, Warszawa–Poznań.

Górzyńska A., Górzyński T., Kaźmierczak R., 2011 Przedmieście Chełmińskie w świetle badań archeologicznych, Archaeologia Historica Polona, t. 19, s. 11–46.

Grzeszkiewicz-Kotlewska L., 1999 Wyniki badań archeologicznych na zamku dybowskim przeprowadzonych w 1998 roku, [w:] Zamek dybowski. Archeologia, historia, przyszłość. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 10 września 1999 roku w Toruniu z okazji Dni Dziedzictwa Europejskiego, red. L. Grzeszkiewicz-Kotlewska, L. Kotlewski, T. Zakrzewski, Toruń, s. 61–90.

Grzeszkiewicz-Kotlewska L., 2002 Zamek Władysława Jagiełły w Dybowie w świetle badań archeologicznych w latach 1998–2001, Rocznik Toruński, t. 29, s. 19–38.

Uziembło R., 2003 Rejestr stanowisk archeologicznych i znalezisk z terenu Torunia, Toruń.

Uziembło R., 2013 Rejestr stanowisk archeologicznych i znalezisk z terenu Torunia, cz. 2 za lata 1999–2011, Toruń.


Partnerzy platformy czasopism