Wczesnogotycka katedra w Poznaniu

Olga Antowska-Gorączniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.2014.005

Abstrakt


Artykuł prezentuje stan rozpoznania archeologicznego katedry poznańskiej w odniesieniu do wczesnogotyckiej przebudowy chóru i kolejnych inwestycji budowlanych sprzed połowy XIV wieku.


Słowa kluczowe


wczesny gotyk; katedra; warsztat budowlany; pochówki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gałka W. 1990 Materiały z prac przy elewacjach otaczających prezbiterium katedry poznańskiej, Poznań, maszynopis w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, Poznań.

Gałka W. 2001 O architekturze i plastyce dawnego Poznania do końca epoki baroku, Poznań.

Gałka W. 1975 Poznań-Ostrów Tumski. Katedra, Informator Archeologiczny. Badania rok 1974, Warszawa, s. 192–193.

Jan z Czarnkowa 1996 Kronika Jana z Czarnkowa, tłum. J. Żerbiłło, oprac. M. D. Kowalski, Kraków.

Józefowiczówna K. 1957 Nieznany zabytek średniowiecznej emalii z katedry poznańskiej, Studia Muzealne, t. 2, s. 36–70.

Józefowiczówna K. 1963 Z badań nad architekturą przedromańską i romańską w Poznaniu, Wrocław.

Kaczmarek J. 2008 Archeologia Miasta Poznania. Stan badań i materiały, t. 1, cz. 1, Poznań.

Kaczmarek J. Katalog 1983 Katalog zabytków. Miasto Poznań, cz. 1: Ostrów Tumski i Śródka z Komandorią, red. E. Linette, Z. Kurzawa, Warszawa.

Kóčka-Krenz H. 2000 Wczesnopiastowski Poznań w świetle źródeł archeologicznych, [w:] Gniezno i Poznań w państwie pierwszych Piastów, red. A. Wójtowicz, Poznań, s. 61–76.

Kowalski J. 2010 Gotyk Wielkopolski. Architektura sakralna XIII–XVI wieku, Poznań.

Kowalski J. Kronika 1965 Kronika Wielkopolska, tłum. K. Abgarowicz, oprac. B. Kürbisówna, Warszawa.

Krzyślak B., Kurzawa Z. 2011 Kościół św. Jana Jerozolimskiego za Murami na poznańskiej Komandorii, Poznań.

Kurnatowska Z. 1998 Poznańskie baptysterium, Slavia Antiqua, t. 39, s. 51–69.

Kusztelski A. 2003 Prezbiterium katedry poznańskiej. Rekonstrukcja faz, układ, związki i wpływy, KMP, z. 2003/1, s. 157–178.

Kutzner M. 1969 Sztuka gotycka. Architektura, [w:] Dzieje Wielkopolski, t. 1: Do roku 1793, red. J. Topolski, s. 372–396.

Labuda A. S. 2005 Dynamika życia artystycznego w średniowiecznym Poznaniu, [w:] Civitatas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, red. Z. Kurnatowska, T. Jurek, Poznań, s. 263–274.

Linette E. 1953 Zabytek wczesnogotyckiego budownictwa w Poznaniu, Przegląd Zachodni, t. 9, z. 6–8, s. 466–479.

Linette E. 1959 Wczesnogotycki wystrój chóru kościoła dominikanów w Poznaniu, Biuletyn Historii Sztuki, t. 21, nr 3/4, s. 344–357.

Linette E. 1988 O gotyckiej architekturze katedry poznańskiej, [w:] Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, Warszawa, s. 92–104.

Linette E. Monumenta 1932 Monumenta Poloniae Historica, t. 2, Lwów.

Nowacki J. 1959 Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, t. 1: Kościół Katedralny w Poznaniu. Studium historyczne, Poznań.

Pawlak P. 2003 Cmentarze przykatedralne, [w:] O. Antowska-Gorączniak, A. Sikorski, P. Pawlak, P. Wawrzyniak, Cmentarze Ostrowa Tumskiego, KMP, z. 2003/1, s. 40–57.

Pawlak P. 2005 Cmentarzyska przedlokacyjnego Poznania, [w:] Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, red. Z. Kurnatowska, T. Jurek, Poznań, s. 59–109.

Pawlak P. Przywileje 1994 Przywileje miasta Poznania XIII–XVIII wieku, wyd. W. Maisel, Poznań.

Przewoźna K. 1959 Badania w katedrze poznańskiej w 1946 r., [w:] Poznań we wczesnym średniowieczu, t. 1, red. W. Hensel, s. 59–79.

Przewoźna K. Roczniki 1995 Roczniki Wielkopolskie, tłum. A. Pawalczyk, współpraca J. Wiesiołowskiego, KMP, z. 1995/2, s. 67–122.

Skibiński S. 1995 Nagrobek Bolesława Chrobrego w katerze poznańskiej, KMP, z. 1995/2, s. 165–176.

Skibiński S. 1996 Polskie katedry gotyckie, Poznań.

Skibiński S. 2001 Katedra poznańska, Poznań.

Skibiński S. 2003 Królewski charakter katedry poznańskiej, KMP, z. 2003/1, s. 126–156.

Skibiński S. 2004 Rzeźba zworników chóru kościoła dominikańskiego, KMP, z. 2003/3, s. 85–94.

Skibiński S. 2005 Architektura kościołów średniowiecznego Poznania, [w:] Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, red. Z. Kurnatowska, T. Jurek, Poznań, s. 245–262.

Świechowski Z. 1961 Wczesne budownictwo ceglane w Polsce, Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, t. 1, s. 83–124.

Świechowski Z. 2000 Architektura romańska w Polsce, Warszawa.

Tomala J. 2007 Murowana architektura romańska i gotycka w Polsce, t. 1: Architektura sakralna, Kalisz.

Tomala J. Sztuka polska 1971 Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w., [w:] Dzieje sztuki polskiej, t. 1, cz. 2, red. M. Walicki, Warszawa.

Zachwatowicz J. 1971 Architektura. Architektura późnoromańska w wieku XIII, [w:] Dzieje sztuki polskiej, t. 1, cz. 2: Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w., red. M. Walicki, Warszawa, s. 149–194.

Zachwatowicz J. Żywoty biskupów 2004 Żywoty biskupów poznańskich przez Jana Długosza kanonika krakowskiego napisane, [w:] Katalogi biskupów poznańskich, oprac. J. Wiesiołowski, Poznań, s. 4–37.


Partnerzy platformy czasopism