Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Archaeologia Historica Polona?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Informacje dla Autorów

     W celu zapewnienia rzetelności naukowej Redakcja wprowadziła zaporę ghostwriting i wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Redakcja wymaga również podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
     Informujemy Autorów, że wszelkie przypadki nierzetelności naukowej oraz nieuczciwości (ghostwriting guest authorship), a w szczególności nieprzestrzeganie etycznych zasad badań naukowych, będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Artykuły złożone do AHP powinny być oryginalnymi, niepublikowanymi pracami i nie mogą uczestniczyć aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym. Przesłane materiały nie będą zwracane Autorom.
     Rękopisy nie spełniające wszystkich wymagań określonych poniżej nie będą brane pod uwagę w procedurze kwalifikacji i będą zwrócone Autorom do poprawy.

Wytyczne dla Autorów

     Zgłoszenia artykułów należy dokonać online za pomocą załączonego na końcu strony e-formularza w formacie PDF oraz w formie tradycyjnej (papierowej) na adres podany w dziale Kontakt. Na nadsyłanym (złożonym) egzemplarzu w wersji końcowej artykułu nie należy umieszczać nazwiska autora (również w nagłówkach) oraz nazwy uczelni i jednostki.

     Wersja elektroniczna powinna być dostarczona w postaci plików:

  • jeden plik MS Word w wersji końcowej artykułu (jako jeden integralny plik) o nazwie Nazwisko_kon.docx lub Nazwisko_kon.doc,
  • drugi plik MS Word bez rysunków i schematów z zamieszczonymi jedynie podpisami (ryc. 1. aaaa) w tekście głównym,
  • rysunki i schematy zapisane jako oddzielne edytowalne pliki (doc, docx, xls, xlsx, cdr, ai, svg, tiff, jpg, pdf). W przypadku bitmap (tiff, jpg) minimalna rozdzielczość dla rycin kolorowych to 300 dpi, zaś dla rysunków czarno-białych 600 dpi. preferowany tryb barwny odpowiednio: CMYK i skala szarości,
  • Nazwa pliku MS Word powinna być następująca: Nazwisko.doc lub Nazwisko.docx, a nazwy plików pomocniczych powinny zaczynać się od nazwiska autora, np.: Nazwisko_rys1.docx lub Nazwisko_sch1.docx.

     Artykuły złożone do Archaeologia Historica Polona powinny spełniać wymogi edytorskie, które są przedstawione szczegółowo w Szablon AHP, (szablon wersji końcowej artykułu).

     Wraz z artykułem należy przesłać propozycje 3 recenzentów (wraz z danymi adresowymi). Recenzentami mogą być osoby z co najmniej stopniem dr hab. i powinny to być osoby z różnych jednostek naukowych spoza uczelni Autora. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru innych recenzentów.

     Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia przesłanego tekstu do druku należy przesłać na adres Redakcji (Kontakt) wydrukowaną i podpisaną "Umowę wydawniczą z autorem artykułu".

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie. (Ewentualne uwagi proszę umieścić w komentarzu dla wydawcy).
  2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
  3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
  4. W tekście zastosowano pojedyncze odstępy między wyrazami, czcionkę Times New Roman wielkości 12 pkt. Śródtytuły w tekście zostały zaznaczone pogrubioną kursywą. Ilustracje i wykresy zostały dostarczone w osobnych plikach.
  5. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O czasopiśmie".
  6. Jeśli zgłoszony artykuł ma zostać poddany recenzji, należy spełnić zalecenia zamieszczone w instrukcji Anonimowa recenzja.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie dla określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


Partnerzy platformy czasopism