Creating Competitiveness of Peripheral Areas: The Study of Poland’s Eastern Border Regions

Arkadiusz Malkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JCRL.2017.011

Abstract


Purpose: The purpose of this paper is to study changes in border areas in the context of globalisation and the increasing interregional competition. The article focuses on theoretical reflections on the creation of competitiveness of a border region and the role of human capital and innovativeness in the creation of this competitiveness.

Design / methodology / approach: The study is based on desk research. The analysis of available documents and data allowing to collect information on the eastern borderland of Poland has been conducted.

Findings: The hitherto model of the development of the east border region of Poland does not contribute to the creation of competitiveness of this region.

Research and practical limitations/implications: The study is theoretical and empirical in character. Results of the analyses should be used in the debate on the directions of development of the eastern border area of Poland.

Originality/value: The article points to the ineffectiveness of actions undertaken to improve the competitiveness of eastern bor-derland of Poland.

Paper type: theoretical article.


Keywords


border areas; glocalization; human capital; regional competitiveness; EU’s eastern border

Full Text:

PDF

References


Breslin, S., Hughes, C.W., Phillips, N., Rosamond, B. (Eds.) (2003), New Regionalism in the Global Political Economy: Theories and Cases, Routledge.

Castillo, G.A. (2003), “Respondiendo preguntas sobre la globalización”, Gestión en el Tercer Milenio, Vol. 5, No. 10, pp. 77 – 82.

European Commission (1999), Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation of Regions in the EU.

Gereffi, G. (1989), “Development Factories and the Global Factory”, Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1989, No. 525, pp. 92 – 104.

Guziejewska, B. (2008), “Glokalizacja – oksymoron czy wyzwanie dla samorządu terytorialnego?”, Samorząd Terytorialny, No. 7 – 8, pp. 5 – 14.

Hernik, J. (2014), “Turystyczna konkurencyjność miasta – determinanty”, Marketing i Rynek, No. 10 (CD), pp. 70 – 76.

Klasik, A., “Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów: Ujęcie syntetyczne”, in: Województwo Śląskie: Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy, II Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Akademia Ekonomiczna i Górnośląska Wyższa Szkota Przedsiębiorczości im. K. Goduli, Katowice 2001, pp. 31 – 38.

Kuciński, K. (2015), “Glokalizacja a zarządzanie”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, No. 3, pp. 9 – 19.

MacLeod, G. (2001), “New Regionalism Reconsidered: Globalisation and the Remak-ing of Political Economic Space”, International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 25, Issue 4, pp. 804 – 829.

Malkowska, A. (2013), “Strategia rozwoju euroregionu Pomerania a budowa konkuren-cyjnego regionu przygranicznego”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 307, pp. 353 – 362.

Malkowska, A. (2015), “Wybrane aspekty funkcjonowania Euroregionu Pomerania”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Współczesne Problemy Eko-nomiczne: Globalizacja, Liberalizacja, Etyka, No. 10, pp. 23 – 31.

Malkowski, A., (2013), “Rola zarządzania strategicznego w budowaniu konkurencyjne-go regionu transgranicznego na przykładzie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Issue 315, pp. 513 – 522.

Malkowski, A. (2016), “Assessment of Border Region Development Based on the Case Study of the Lubusz Voivodeship”, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis: Oeconomica, No. 331(85)4, pp. 79 – 86.

Meyer, B., Milewski, D. (Eds.) (2009), Strategie rozwoju turystyki w regionie, PWN, Warszawa.

OECD (1996), Industrial Structure Statistics 1994, Paris.

Pocztowski, A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi: Strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa.

PO RPW (2007), Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Rykiel, Z. (2000), “Globalizacja, unionizacja i regionalizacja polskiej przestrzeni”, Studia Regionalne i Lokalne, No. 1, pp. 35 – 46.

Zorska, A. (1998), Ku globalizacji: Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, PWN, Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


p-ISSN 2392-2680
e-ISSN 2392-2699

Partnerzy platformy czasopism