Shaping Corporate Social Responsibility in the Conditions of Cultural Differences Between the Cooperating Institutions

Anna Adamik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL2011.030

Abstract


Corporate social responsibility (CSR) is not only a philosophy of acting for many companies, but a basic strategy for building a competitive advantage. Unfortunately, in the conditions when as a result of globalization the bonds of international cooperation are becoming stronger and stronger, it is increasingly difficult to shape. The factor of significant influence here is the partners’ cultural diversity. Understanding the foundations of this diversity provides an opportunity to make more conscious decisions concerning the choice of partners and forms of cooperation. It also facilitates project-making and implementing CSR tools. The key issue  here is the identification and evaluation of pro-social features of the partners’ culture. Choosing the partners from the culture suitable for implementing CSR allows to maximize its benefits. The aim of this paper is to demonstrate the influence of national and organizational culture on the way of shaping CSR. In order to study the issue, the foundations of the topic, the nature of national and organizational culture, have been characterized. In addition, the underlying cultural differences and basic problems of shaping CSR have been signalled. The empirical demonstration of the issue are the results of CSR research in selected companies from different EU countries, but belonging to the same capital groups.     

 


Keywords


corporate social responsibility (CSR); cultural differences in organizations; between-culture cooperation; national culture and organizational culture

Full Text:

PDF

References


A Guide to CSR in Europe. Country Insights by CSR Europea’s National Partner Organisations,(2009) October

Ackoff R.L.(1994) The Democratic Corporation, Oxford University Press, New York

Adamczyk J. (2009) Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne., Warszawa

Adamik A. (2010) Kultura zaufania jako determinanta efektywności procesów współpracy międzyorganizacyjnej, [w:]Adamik A. (red.), Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania, Monografia Politechniki Łódzkiej nr. 1928, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2010

Adamik A. (2011), Kulturowe uwarunkowania skuteczności działań innowacyjnych przedsiębiorstw [w:] kwartalnik „Współczesne Zarządzanie”, (w druku)

Aniszewska G.(2003), Geneza pojęcia „kultura organizacyjna”, „Przegląd Organizacji, , nr. 10

Barabasz A.(2002), Osobowość organizacji, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.) Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezorganizacja, Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wyd. AE im. O. Langego We Wrocławiu, Wrocław

Crozier M, Friedberg E. (1982) Człowiek i system, ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa

Fukuyama F.(1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław

Glińska-Neweś A. (2007), Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Dom Organizatora, Toruń,

Harris P.R., Morgan R.T. (1987), Managing Cultural Differences, Gulf Publishing Co, Houston

Harrison L.E., Huntington S.P. (red.) (2003), Kultura ma znaczenie, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa

Keen P.(1991), Shaping the Future: Business Design Through Information Technology, Harvard Business School Press, Boston, MA

Kłoskowska A.(1957), Charakter narodowy a osobowość we współczesnej problematyce badań społecznych, „Kultura i Społeczeństwo”, t.I

Kroeber A.L., Kluckhohn C.K.M.(1952), Culture, Meridian Books, New York

Lewandowski A.(2008), Kultura a dobrobyt, Personel Plus, 9

McClelland D.C., Winter D.G. (red.) (1969) Motivating economic achievement, New York, Free Press, London, Collier-Macmillan,

Mead M. (1973), Coming of Age in Samoa, Modern Library, New York

Nakonieczna J.(2008) Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa

Porter M.E.(2003), Postawy, wartości i przekonania a makroekonomia dobrobytu [w:] L. E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Rojek-Nowosielska M.(2008), System i modele społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] Z. Pisz (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 5 (1205), Wyd.Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław

Rok B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa

Shein E.(1992), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publishers, San Francisco

Sikorski Cz.(2002), Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa

Steinmann H, Schreyogg G. (1992), Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Wrocław, Wyd. Politechniki Wrocławskiej

Tapscott D. (1998), Gospodarka cyfrowa, Businessman Book, Warszawa
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism