Regional Differences in Innovation Activities of Industrial Enterprises in Poland

Anna Stępniak-Kucharska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2014.012

Abstract


The aim of this paper is to examine regional differences in innovation activities of Polish enterprises in 2004-2010 on the basis of statistical data published by the CSO. The survey covered such issues as: expenditures on innovation activities (level and structure), the share of innovation-active enterprises, the types of innovations, as well as the objectives and effects of innovation policy. The analysis shows that: the level of innovativeness of the Polish economy is still underdeveloped, the innovation structure is wrong (companies allocate most of their funds in the purchase of fixed assets, and only about 10% on R&D), Polish companies are selling too few (and ever fewer) innovative products. The disparities between the expenditure on innovative activities in different voivodeships are significant. Three groups of voivodeships can be distinguished highly innovative (Lower Silesian, Masovian, Pomeranian, Silesian), moderately innovative, and poorly innovative (Podlaskie, Swietokrzyskie, Warmian-Masurian, Lubush, Opolskie and West Pomeranian). In addition, the disparities between the most and least innovative voivodeships are increasing.


Keywords


innovation; enterprise; regional differences

Full Text:

PDF

References


Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Adam Marszałek, Toruń.

Bogdanienko J., Kuzel M., Sobczak I. (ed.) (2007), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Adam Marszałek, Toruń.

Drucker P. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.

European Commission (2003), Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Innovation policy: updating the Union's approach in the context of the Lisbon strategy (COM 2003/112 final), http://eurlex.

europa.eu (10.03.2013).

European Commission (2010), Communication from the Commission Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, COM(2010) 2020 final.

GUSA (2005), Nauka i technika w 2004 r., Warszawa.

GUSA (2006),Nauka i technika w 2005 r., Warszawa.

GUSA (2007),Nauka i technika w 2006 r, Warszawa.

GUSA (2009),Nauka i technika w 2007 r., Warszawa.

GUSA (2010),Nauka i technika w 2008 r., Warszawa.

GUSA (2011),Nauka i technika w 2009 r., Warszawa.

GUSA (2012),Nauka i technika w 2010 r., Warszawa.

GUSB (2008), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, Warszawa.

GUSB (2008), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, Warszawa.

GUSB (2009), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008, Warszawa.

GUSB (2012), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, Warszawa.

Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.

Kuznets S. (1972), Innovations and Adjustment in Economic Growth, “Swedish Journal of Economics” No 74.

Niedzielski P., Rychlik K. (2006), Innowacje i Kreatywnosc, Publishing USz, Szczecin.

OECD/European Communities (2005), Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition.

Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.

Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa,

http://sjp.pwn.pl (1.03.2013)

Stepniak-Kucharska A. (2012), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. LXXXVI.

Szomburg J. (2004), Strategia lizbońska szansa dla Europy, IBnGR, Gdańsk.

Wolak-Tuzimek A., Wolak-Kozera I. (2012), Polityka innowacyjna Unii Europejskiej w okresie kryzysu gospodarczego [in:] Misztal P., Rakowski W. (ed.), Przyszłość integracji europejskiej. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism