Challenges For Economic Policy In The Era Of Economic Integration and Globalization

Tomasz Dorożyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2012.025

Abstract


In this article an attempt was made to answer the question of why economic policy must not only perceive the process of globalization and integration, but should also be led in a way which would exploit the opportunities created for the Polish economy by globalization and economic integration. This particularly applies to developing a long-term strategy for socio-economic growth, and implementation of structural policy, which is financed by the European Union.


Keywords


strategy; cohesion policy; integration; globalization

Full Text:

PDF

References


Boldrin M., Canova F. (2001), Inequality and convergence in Europe’s regions: reconsidering European regional policies, Economic Policy, Nr 32, Centre for Economic Policy Research.

Domański R. (1995), Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa- Poznań.

Domański R. (2003), Nowe ujęcie koncepcji endogennego wzrostu regionów szansa dla regionów peryferyjnych, [in:] A. Bołtromiuk (ed.), Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Efekty polityki spójności UE w Polsce (2009), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa. El-Agraa A.M. (2001), The European Union. Economics and Policies, Pearson Education.

Galiński P. (2009), Finansowanie polityki regionalnej w republice Irlandii i w Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Gawlikowska-Hueckel K. (2003), Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej – Konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Głabicka K., Grewinski M. (2003), Europejska polityka regionalna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Growing Regions – growing Europe (2007), Fourth Report on Economic and Social Cohesion, European Commission, Luxembourg.

Jewtuchowicz A. (2005), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kundera J. (1996), Liberalizacja obrotów gospodarczych w strefach wolnego handlu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Maier G., Tödtling F. (1987), International Division of Labour and Industrial Change in Austrian Regions, [in:] H. Muegge, W. B. Stöhr (ed.), International Economic Restructuring and the Regional Community, Avebury, Aldershot, UK and Brookfield, Vt, USA.

Mikosik S. (1993), Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Molle W. (2000), Ekonomika integracji europejskiej, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk.

Myrdal G. (1963), Economic Theory and Under-Developed Regions, University Paperbacks, London.

OECD Territorial Reviews: Poland (2008), OECD.

Pelkmans J. (1997), European Integration. Methods and Economic Analysis, Longman. Pietrzyk I. (2004), Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny, [in:] A. Jewtuchowicz (ed.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Polityka spójności po 2013 r. Pożądane kierunki reformy (2008), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Stackelberg K. von, Hahne U. (1998), Teorie rozwoju regionalnego, [in:] S. Golinowska (ed.), Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne – Polska, Czechy, Niemcy, Raport Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Szmyt W. (1999), Teorie rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem modelu rdzenia i peryferii, Acta Universitatis Wratislaviensis, Ekonomia 6/1999, No 2176.

Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 2004- 2015 w świetle wyników badan ekonometrycznych (2010), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Zielinska-Głebocka A. (1996), Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism