Problemy ochrony patentowej w Polsce

Anna Turczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2010.016

Abstract


W nowoczesnej gospodarce skuteczne zarządzanie własnością intelektualną ma ogromny wpływ na konkurencyjność i sukces komercyjny przedsiębiorstwa. Opatentowanie wynalazku sprzyja zachowaniu przez podmiot przewagi konkurencyjnej, podniesieniu jego renomy oraz wartości rynkowej.
W Polsce świadomość korzyści płynących z ochrony patentowej wynalazków jest bardzo niska. Polskie podmioty dokonują niewiele zgłoszeń, a małe i średnie przedsiębiorstwa nie dokonują takich zgłoszeń prawie w ogóle. Konieczne są zatem szeroko zakrojone działania mające na celu zwiększenie wiedzy przedsiębiorców dotyczącej możliwości uzyskania ochrony prawnej na swoje innowacyjne rozwiązania. Należałoby także wyeliminować wszelkie istotne bariery proceduralne występujące w procesie uzyskiwania i realizowania praw ochronnych, wśród których najbardziej dokuczliwą jest bardzo długi czas rozpatrywania spraw oraz rozstrzygania ewentualnych sporów. Celem artykułu jest przedstawienie głównych problemów związanych z uzyskiwaniem i realizacją ochrony patentowej w Polsce. Zaprezentowane zostaną argumenty za i przeciw patentowaniu wynalazków, wymogi, jakie musi spełniać patentowany wynalazek, problemy z realizacją istniejącej już ochrony oraz przesłanki patentowania wynalazków za granicą.

Keywords


patent; wynalazek; ochrona patentowa; prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Full Text:

PDF

References


Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (http://www.parp.gov.pl zakładka Opracowania).

Gędłek M. (2008), Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.

Kasprzycki D., Matczewski A., Okoń-Horodyńska E., du Vall M., Wisła R. (2008), Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie – regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie, opracowanie sporządzone na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Pyrża A. (2005), Poradnik wynalazcy. Zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa.

Pyrża A. (2008), Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim i międzynarodowym, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa.Raport Roczny (2006), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.

Raport Roczny (2007), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.

Raport Roczny (2008), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.

Strona http://www.patentmen.pl zakładka Ochrona własności przemysłowej w Polsce (witryna internetowa powstała z inicjatywy Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych).

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (DzU z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, 1218 i Nr 208, poz. 1539, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1113).

World patent report. A statistical review (2008), World Intellectual Property Organization (WIPO), Genewa.

Zajączkowski M. (2003), Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej, ECONOMICUS, Szczecin.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism