Zależności między liberalizacją handlu a polityką ekologiczną w warunkach globalizacji gospodarki światowej

Aneta Kuna-Marszałek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2010.013

Abstract


We współczesnym świecie coraz częściej podnoszone są głosy, że nie jest możliwa realizacja zasad polityki handlowej w oderwaniu od polityki ekologicznej. Zdrowa i racjonalna gospodarka nie jest w stanie sprawnie funkcjonować w zdegradowanym środowisku. Globalizujące się systemy ekonomiczne ze swoim liberalnym podejściem do handlu muszą więc brać po uwagę ogólnoświatowe konsekwencje podjętych działań i wspierać rozwój przyjazny dla otoczenia przyrodniczego. Czy „ekologizacja” handlu ma racjonalne uzasadnienie ekonomiczne? Czy wzajemne związki między liberalizacją a polityką ekologiczną są rzeczywiście silne i powinny stać się przedmiotem międzynarodowej debaty? To główne pytania, na jakie Autorka próbuje znaleźć odpowiedzi w niniejszym artykule.

Keywords


polityka handlowa; liberalizacja handlu; polityka ekologiczna; globalizacja gospodarki światowej

Full Text:

PDF

References


Brown L. R. (2003), Gospodarka ekologiczna. Na miarę Ziemi, Książka i Wiedza, Warszawa.

Budnikowski A. (1998), Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa.

Environment and trade. A handbook (2005), UNEP-IISD, Canada.

Czaja S., Becla A. (2002), Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.

Hoekman B., Kostecki M.M. (2002), Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.

Jaźwiński I. (2007), Podstawy polityki ekologicznej, [w:] Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu.PL, Warszawa.

Kośmicki E., Czaja Z. (2002), Społeczeństwo i środowisko w dobie globalizacji gospodarki, ARw Poznaniu, Poznań.

Rymarczyk J., Wróblewski M. (2005), 10 lat Światowej Organizacji Handlu, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Warszawa.

Trade and environment (1999), WTO, Geneva.

Świerkocki J. (2007), Ekonomiczne przesłanki wielostronnej regulacji międzynarodowego handlu towarami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wysokińska Z. (2001), Związki między liberalizacją handlu a ochroną środowiska w procesie globalizacji gospodarki i integracji europejskiej, http://ce.uw.edu.pl/pliki/pw/3-2001_Wysokinska.pdf.

www.unep.org

www.wto.org
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism