Zjawisko „home bias” w procesie integracji europejskiej

Anna Kozłowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2010.011

Abstract


Celem artykułu jest wskazanie zależności między zjawiskiem home bias a procesem integracji europejskiej. W ciągu ostatnich dziesięcioleci integracja europejska ewoluowała od wspólnego rynku i unii celnej, do rynku wewnętrznego oraz unii gospodarczej i walutowej, w ramach której funkcjonuje wspólny pieniądz. Niniejsze opracowanie zwraca szczególną uwagę na rynek wewnętrzny ugrupowania, będący rdzeniem pierwszego filaru (obejmującego problematykę ekonomiczną i społeczną) Unii Europejskiej. Zauważa się, że mimo starań podejmowanych w celu dalszej integracji rynku wewnątrzunijnego, jego potencjał nie jest w pełni wykorzystany. Europejscy konsumenci, inwestorzy oraz pracownicy zdają się preferować produkty wyprodukowane na lokalnych rynkach oraz usługi świadczone przez lokalnych usługodawców, wolą inwestować w krajowe aktywa finansowe oraz nie są skłonni podejmować pracy poza granicami kraju ojczystego. Liczne działania ukierunkowane na eliminowanie występujących barier, które ograniczają swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału w ugrupowaniu, nie przynoszą w rezultacie oczekiwanych efektów.

Keywords


home bias; integracja europejska; preferencje kraju pochodzenia

Full Text:

PDF

References


Commission of the European Communities (2002), Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the State of the Internal Market for Services, Brussels.

Commission of the European Communities (2005), Cross-border consolidation in the EU financial sector, “Commission Staff Working Document”, Brussels.

Delgado J. (2006), Single Market Trails Home Bias, “Breugel Policy Brief”, Brussels.

Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz.Urz. UEL 376 z 27.12.2006.

European Central Bank (2005), Indicators of financial integration in the euro area, Frankfurt.

European Commission – TNS Opinion & Social, Consumer protection in the Internal Market. Specjal Eurobarometr 298.

French K. R., Poterba J. M. (1991), Investor diversification and international equity markets, „American Economic Review”, vol. 81, No. 2.

Gajewski I. P., Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S. (2009), Szanse i zagrożenia związane z przyjęciem euro przez Polskę w ujęciu regionalnym, [w:] Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Projekty badawcze cz. 2, Narodowy Bank Polski, Warszawa.

Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A. (2004), Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Grabowski T. (2008), Unia Europejska – mechanizmy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Kundera J. (2003), Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

McCallum J. (1995), National Borders Matter: Canada – U.S. Regional Trade Patterns, „The American Economic Review”, vol. 85, No. 3.

Obsfeld, M., Rogoff K. (2000), The Six Major Puzzles in International Macroeconomics: Is There a Common Cause, „NBER Macroeconomics Annual 2000”, Cambridge.

Office for Official Publications of the European Communities (2007), Panorama of European Union Trade. Data 1999–2006, Luxembourg.

Office for Official Publications of the European Communities (2008), Europe in Figures. Eurostat Yearbook 2008, Luxembourg.

Piech K. (2007), Integracja rynków finansowych a gospodarka i jej wzrost, „Bank i Kredyt”.

Rybiński K. (2007), Globalizacja w trzech odsłonach, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.

The Gallup Organization (2008), Business attitudes towards cross-border sales and consumer protection. Flash Eurobarometer 186.

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UEC83 z 30.3.2010.

Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, Dz.Urz. UEC83 z 30.3.2010.

Wiktor J. W. (2005), Rynek Unii Europejskiej. Koncepcja i zasady funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism