Polityka państwa wobec przemysłu spożywczego w warunkach integracji i globalizacji

Piotr Chechelski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2010.007

Abstract


Wraz ze wzrostem globalizacji znaczenie państwa zmienia się i zmniejsza. Jednakże państwo nadal odgrywa ważną rolę, jako inspirator i koordynator działań, w ramach współpracy z instytucjami międzynarodowymi. W artykule na podstawie literatury przedstawiono propozycje różnych autorów dotyczące roli państwa w procesach globalizacji. Ocenie poddano także postawę państwa polskiego wobec procesów integracji i globalizacji zachodzących w przemyśle spożywczym w latach 1990–2008 oraz zakres propozycji (możliwości) oddziaływania państwa obecnie i w przyszłości w tym przemyśle.

Keywords


globalizacja; integracja; przemysł spożywczy; handel zagraniczny; polityka państwa

Full Text:

PDF

References


Becker P., Epstein G., Pollin R. (1998), Globalization and Progressve Economic Policy, Cambrige University Press, Cambridge.

Chechelski P., (2008), Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy IERiGŻ-PIB, Warszawa, seria „ Studia i monografie”, nr 145,

De Rato R., (2005) Project Sindicate, www.project-sindicate.org.

Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, (2002) B. Liberska (red.), PWE, Warszawa.

Kaczmarek T., (2004) Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola państwa, Difin, Warszawa.

Kowalski A., (2006) Wobec wyzwań globalnych, „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 23.

Scholte J. A.,(2000) Globalization, a Critical Introduction, Macmillan Press, London.

Stiglitz J. F., (2004) Globalizacja, PWN, Warszawa.

Szczepaniak I., (2007), Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego po wejściu do Unii Europejskiej, [w:] Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu UE, IERiGŻ-PIB, Warszawa, seria „Program wieloletni 2005–2009”, nr 57.

Szymański W., (2004), Interesy i sprzeczności globalizacji, Difin, Warszawa.

Urban R., (2005), Polski przemysł w Unii Europejskiej – konkurencyjność i szanse rozwojowe, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 3.

Urban R., (2007), Polska gospodarka żywnościowa na tle rynku wspólnotowego i globalnego, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. IX, z. 4.

Zorska A., (2006), Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływanie, wyzwania, PWE, Warszawa.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism