Konsekwencje stosowania określonych systemów kursowych w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Dorota Zbierzchowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2010.003

Abstract


W artykule przedstawiono aktualną klasyfikację systemów kursowych w tej grupie krajów.
W warunkach światowego kryzysu finansowego i liberalizacji przepływów kapitałowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej uwidoczniły się korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem określonych rozwiązań w zakresie kursu walutowego. Celem artykułu jest przedstawienie korzyści i kosztów stosowania różnych rozwiązań kursowych i ich skutków dla autonomii polityki monetarnej. Porównano także sytuację gospodarczą krajów EŚW w okresie pierwszych kwartałów światowego kryzysu finansowego. Podjęto próbę wskazania krajów, w których ograniczenia wynikające z przyjętego systemu kursu walutowego, pociągnęły za sobą największe negatywne konsekwencje dla stanu całej gospodarki, a także tych, w których rozwiązanie kursowe przyczynić się mogło do złagodzenia skutków kryzysu.

Keywords


systemy kursu walutowego; kryzys walutowy; Europa Środkowo-Wschodnia

Full Text:

PDF

References


Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, NBP, Instytut Ekonomiczny, Biuro Gospodarki Światowej i Europejskiej Integracji Gospodarczej, maj 2009.

Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, NBP, Instytut Ekonomiczny, Biuro Gospodarki Światowej i Europejskiej Integracji Gospodarczej, grudzień 2009.

Antas Ł. (2001), Systemy izby walutowej. Korzyści i zagrożenia dla krajów rozwijających się, „Materiały i Studia”, NBP.

Aslund A. (2009), The East European Finacial Crisis, „Studia i Analizy”, CASE, No 395.

Bordo M. D. (2003), Exchange Regimes Choice in Historical Perspective, „IMF Working Paper”.

Bukowski S. (2007), Unia monetarna. Teoria i polityka, Warszawa.

Caramazza F., Aziz J. (1998), Fixed or Flexible? Getting the Exchange Rate Right in the 1990s, IMF, Washington, „Economic Issues”, No. 13.

De Grawe P. (2003), Unia walutowa. Funkcjonowanie i wyzwania, Warszawa.

Duttagupta R., Fenandez G., Karacadag C. (2005), Moving to the Flexible Exchange Rate. How, When, and How Fast?, International Monetary Fund, Washington.

Fisher S. (2001), Exchange Rate Regimes: Is the Bipolar View Correct?, „Journal of Economic Perspectives”, vol. 15, No. 2.

Frankel J. A. (1999), No Single Currency Regime is Right for all Countries or at all Times, „Essays in International Finance”, Princeton, New Jersey.

Gosh A. R., Gulde A.-M., Wolf H. C. (2003), Exchange Rate Regime. Choices end Consequences, The MIT Press, Cambrige, Massachusetts.

Gosh A. R., Ostry J. D. (2009), Choosing en Exchange Rate Regime. A new look at an old question: Should countries fix, float or choose something in between, „Finance and Development”, December.

Guitián M. (1994), The Choice of an Exchange Rate Regime, [w:] R. Barth, Ch-H. Wong (red.), Approaches to Exchange Rate Policy. Choices of Developing and Transition Economies, IMF, Washington.

IMF Annual Report (1999), Washington.

Jakubiak M. (2000), Design and Operation of Existing Currency Board Arrangements, CASE, Warszawa.

Jurek M., Marszałek P. (2007), Pieniądz, polityka pieniężna i systemy kursowe. Współczesne teorie i rozwiązania praktyczne, Wyd. AE, Poznań.

Mossa I. R., Bhatti H. (2009), The Theory and Empirics of Exchange Rates, World Scientific.

Patena W. (2008), Łotwa w pułapce sztywnego kursu walutowego, „Ekonomista”, nr 1.

Slay B., Pospišilová M. (2009), The Baltic Conundrum, „CASE Network E-briefs”, No. 9.

Sławiński A. (2007), Ryzyko utraty kontroli nad wysokością realnej stopy procentowej w systemie izby walutowej, [w:] Własność i kontrola w teorii i praktyce, B. Polszakiewicz i J. Boehlke (red.), cz. I, Toruń.

Szczepańska O, Sotomska-Krzysztofik P. (2003), Reżim kursowy a kryzysy walutowe – czy możliwy jest kryzys walutowy w warunkach kursu płynnego?, „Bank i Kredyt”, nr 9.

Viksnins J. (2009), Baltic monetary regimes in the XXIst century //www.georgetown.edu/faculity/viksning/papers (stan na 30 września).

Wójcik C. (2005), Przesłanki wyboru systemów kursowych, SGH, Warszawa.

Zbierzchowska D. (2009), Kontrola kursu walutowego – doświadczenia węgierskie, [w:] Zawodności rynków – zawodności państwa – etyka zawodowa, B. Polszakiewicz i J. Boehlke (red.), „Ekonomia i Prawo”, t. V.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism