Międzynarodowa konkurencja podatkowa a polityka fiskalna krajów UE

Mirosław Krajka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2010.002

Abstract


Wraz z rozwojem światowego rynku kapitałowego oznaki nasilania się zjawiska międzynarodowej konkurencji podatkowej zaczęły przyciągać coraz większą uwagę polityków, badaczy, specjalistów. Jasne stało się, iż proces ten stanowi nie lada wyzwanie dla funkcjonowania każdego objętego nim kraju. W tych nowych warunkach gospodarczych rządzący stają przez poważnym dylematem. Tracą możliwość dowolnego kształtowania polityki fiskalnej i w konsekwencji płynącej z niej funduszy, którymi dysponują, co mobilizuje ich do bardziej efektywnego wydatkowania przychodów podatkowych.
Z drugiej jednak strony odczuwać oni mogą presję kolejnych obniżek stawek podatkowych, co może znacząco utrudnić czy nawet uniemożliwić poprawne funkcjonowanie gospodarek ich krajów. Dlatego też ciągle uzasadnione staje się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy wspomniany proces konkurencji podatkowej możemy rozpatrywać jako prawdziwie korzystny czy też szkodliwy. I mimo iż oparcie się
na opisujących zjawisko teoriach ekonomii w połączeniu z dostępnymi danymi liczbowymi nie pozwoli na jednoznaczne rozstrzygnięcie tego problemu, daje możliwość weryfikacji prawdziwości przypisywanych zjawisku pozytywnych cech, czy wysuwanych pod jego adresem poszczególnych zarzutów.

Keywords


międzynarodowa konkurencja podatkowa; opodatkowanie kapitału

Full Text:

PDF

References


Becker G. (1998), What’s Wrong with a Centralized Europe? Plenty, „Business Week”, Nowy Jork, 29 czerwiec.

Devereux M., Lockwood B., Redoano M. (2002), Do Countries Compete over Corporate Tax Rates?, CEPR Discussion Paper nr 3400.

Eurostat, (2008), Taxation trends in the European Union, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-80-001/EN/KS-DU-08-001-EN.PDF

(stan na dzień 5 września, 2009).

Friedman M. (2001), Korespondencja do Centrum Wolności i Dobrobytu, 15 maja, http://www.freedomandprosperity.org/update/u05-15-01/u05-15-01.shtml#3 (stan na 05 września, 2009).

Johnsson R. (2004), Taxation and domestic free trade − the Ricardian revolution, Austrian Scholars’ Conference and Ratio Institute, Stockholm.

Kluzek M. (2005), Wpływ opodatkowania na inwestycje w warunkach rosnącej konkurencji podatkowej, [w:] Burak K., Konkurencja podatkowa, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, nr 1152.

Kudła J. (2005), Międzynarodowa konkurencja podatkowa w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw – przypadek akcesji do Unii Europejskiej, materiały konferencyjne U.Gd., http://ekonom.univ.gda.pl/mikro/konferencja/pdf/Kudla%20Janusz1.pdf (stan na 05 wrześ-nia, 2009).

Mendoza E., Tesar L. (2005), Why hasn’t tax competition triggered a race to the bottom? Some quantitative lessons from the EU, „Journal of Monetary Economics”, vol. 52.

Oates W. (1996), The invisible hand in the public sector: Interjurisdictional competition in theory and practice, Working paper nr 95/17, http://www.econ.umd.edu/oates/research/InterjComp.pdf (stan na 05 września 2009).

OECD, (2009), Tax Database, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/33717459.xls (stan na 05 września 2009).

Teather R. (2005), The benefits of tax competition, The Institute of Economic Affairs, Londyn.

Wilson J. (1999), Theories of tax competition, “National Tax Journal”, vol. 52/2.

Zodrow G. Mieszkowski P. (1986), Pigou, Tiebout, property taxation, and the underprovision of local public goods, „Journal of Urban Economics”, vol. 19/3.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism