Analiza porównawcza amerykańskiego i szwedzkiego systemu gospodarczego przez pryzmat teorii praw własności

Paweł Umiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2009.027

Abstract


Artykuł przedstawia analizę porównawczą amerykańskiego i szwedzkiego systemu gospodarczego, przeprowadzoną metodą opisową. Płaszczyzną porównania jest teoria praw własności, która głosi, że efektywność danej gospodarki zależy od generowanych przez nią bodźców skłaniających podmioty gospodarcze do działania. Te z kolei są rezultatem zakresu i formy własności w danej gospodarce. Poszczególne cechy porównywanych systemów gospodarczych w tym artykule zostały pogrupowane w trzech częściach: własności środków produkcji, systemów podatkowych i wydatków publicznych rządów obu krajów. Przeprowadzona analiza wskazuje na daleko większe zaangażowanie państwa szwedzkiego w funkcjonowanie swojej gospodarki, niż ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych. Efektywność obu gospodarek, wbrew temu na co wskazywałaby teoria praw własności nie jest jednak zasadniczo różna. Wskazuje na to porównanie wielu wskaźników ekonomicznych charakteryzujących gospodarkę szwedzką i amerykańską.


Keywords


teoria praw własności; efektywność; system społeczno gospodarczy Szwecji i Stanów Zjednoczonych

Full Text:

PDF

References


Doing business In Sweden 2007, VINGE.

Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

Human Development Report, United Nations Development Programme.

Iwanek M., Wilkin J., Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, UW WNE, Warszawa 1998.

Kowalik T., Systemy gospodarcze: efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 2005.

Kozłowski S.G., Ameryka współczesna: pejzaż polityczny i społeczno-gospodarczy, Wydawnictowa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.

Kozłowski S.G., Systemy ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.

KPMG’s Corporate and Indirect Tax Rate Survey 2008, KPMG.

Mirek I., System podatkowy Stanów Zjednoczonych, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Analiz, Pańdziernik 2002, nr 278.

Mises L., Liberalizm w tradycji klasycznej, Wyd. Arcana, Kraków 2001.

Polszakiewicz B., Boehlke J. (red.), Własność i kontrola w teorii i praktyce, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007.

Rutkowski W., Ewolucja szwedzkiego państwa dobrobytu, „Polityka Społeczna”, kwiecień 2005, nr 4.

Rutkowski W., Państwo dobrobytu a efektywność gospodarcza, „Ekonomista” 2006, nr 3.

The Global Competitiveness Report, World Economic Forum.

Wach K., Jak założyć własną firmę w Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

Wilkin J., Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj?, UW WNE, Warszawa 2004.

Wilkin J., Jaki kapitalizm, jaka Polska?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, „Ekonomista” 2003, nr 3.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism