Badanie synchronizacji cykli koniunkturalnych w Polsce i strefie euro. Zastosowanie analizy czasowo-skalowej

Joanna Bruzda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2009.017

Abstract


W artykule proponuje się zastosowanie analizy czasowo-skalowej (falkowej) do badania synchronizacji cykli koniunkturalnych. Analiza falkowa jest podejściem umożliwiającym jednoczesne badanie procesu stochastycznego w dziedzinie czasu i w dziedzinie częstości. Dzięki temu pozwala ona śledzić składowe procesów gospodarczych o charakterystykach zmieniających się czasie. Do składowych tych należą niewątpliwie cykliczności o okresach powyżej jednego roku do około 12 lat, które definiuje się jako cykle koniunkturalne. W artykule ilustruje się proponowane podejście badaniem synchronizacji cykli koniunkturalnych w Polsce z cyklami jej głównych partnerów handlowych ze strefy euro: Niemiec, Francji, Włoch i Holandii. W analizie empirycznej otrzymano potwierdzenie ‘stylizowanych faktów’ dotyczących cykli koniunkturalnych Polski: ich czasu trwania, dużego podobieństwa do cykli niemieckich czy wyprzedzającego charakteru w stosunku do cykli krajów strefy euro. Przeprowadzono także weryfikację hipotezy o endogeniczności kryteriów optymalnych obszarów walutowych, nie uzyskując jednak wyraźnego jej potwierdzenia lub zaprzeczenia. Ponadto wskazano zalety analizy czasowo-skalowej jako metody badania zbieżności cykli w porównaniu do narzędzi stosowanych tradycyjnie  np. przez banki centralne.


Keywords


synchronizacja cykli koniunkturalnych; analiza Falkowa

Full Text:

PDF

References


Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K. (2009), Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktur tych gospodarek, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty badawcze, cz. I, 8-224, NBP, http://www.nbp.pl/Publikacje/O-Euro/RE11.pdf.

Backus D. K., Kehoe P. J. (1992), International Evidence of the Historical Properties of Business Cycles, American Economic Review, 82, 864-888.

Backus D. K., Kehoe P. J., Kydland F. E. (1992), International Real Business Cycles, Journal of Political Economy, 100, 745-775.

Barczyk R., Kąsek L., Lubiński M., Marczewski K. (2006), Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Bruzda J. (2008), Czasowo-skalowa analiza cykli koniunkturalnych w Polsce i strefie euro, referat prezentowany na konferencji: Statystyka publiczna jedną z podstaw samorządności w państwie demokratycznym, Toruń, 16-18.04.2008, w druku.

Burns A. F., Mitchell W. C. (1946), Measuring Business Cycle, National Bureau of Economic Research, Nowy Jork.

Crowley P. M. (2007), A Guide to Wavelets for Economists, Journal of Economic Surveys, 21, 207-267.

Crowley P. M., Lee J. (2005), Decomposing the Co-movement of the Business Cycle: A Time-Frequency Analysis of Growth Cycles In the Euro Area, Bank of Finland Research Discussion Papers, 12.

Eichengreen B. (1991), Is Europe an Optimum Currency Area?, National Bureau of Economic Research Working Papers, 3579.

Frankel J., Rose A. (1998), The Endogenity of the Optimum Currency Area Criteria, The Economic Journal, 108, 1009-1025.

Gençay R. F., Selçuk F., Whitcher B. (2002), An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics, Academic Press, San Diego.

Gonçalves E. S., Rodrigues M., Soares T. (2009), Correlation of Business Cycles in the Euro Zone, Economics Letters, 102, 56-58.

Grinsted A., Moore J. C., Jevrejeva S. (2004), Application of the Cross Wavelet Transform and Wavelet Coherence to Geophysical Time Series, Nonlinear Processes in Geophysics, 11, 561-566.

Imbs J. (2004), Trade, Finance, Specialization, and Synchronization, Review of Economics and Statistics, 86, 723-734.

Jagrič T., Ovin R. (2004), Method of Analyzing Business Cycles in a Transition Economy: The Case of Slovenia, The Developing Economies, 42, 42-62.

Konopczak K. (2009), Analiza zbieżności cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej ze strefą euro na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz państw członkowskich strefy, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty badawcze, cz. III, 68-104, NBP, http://www.nbp.pl/Publikacje/O-Euro/RE13n.pdf.

Krugman P. (1993), Lessons of Massachusetts for EMU, w: F. S. Torres, F. Giavazzi (red.) Adjustment and Growth In the European Monetarny Union, Cambridge University Press, Cambridge, 241-261.

Lucas R. E. (1977), Understanding Business Cycles, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 5, 7-29.

Mitchell W. C. (1927), Business Cycles: The Problem and Its Setting, National Bureau of Economic Research, New York.

Pangsy-Kania S., Piech K. (red.) (2003), Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Percival D. B., Walden A. T. (2000), Wavelet Methods for Time Series Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.

Raihan S. M., Wen Y., Zeng B. (2005), Wavelet: A New Tool for Business Cycle Analysis, Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper Series, 2005-050A.

Ramsey J. B. (2002), Wavelets in Economics and Finance: Past and Future, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 6(3), art. 1.

Schleicher C. (2002), An Introduction to Wavelets for Economists, Bank of Canada Working Papers, 2002-3.

Skrzypczyński P. (2008), Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro, Materiały i Studia, 227.

Talaga L., Zieliński Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.

Torrence C., Combo G. P. (1998), A Practical Guide to Wavelet Analysis, Bulletin of the American Meteorological Society, 79, 61-78.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism