Porównanie wykorzystania zasobów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego w latach 1998–2005

Joanna Baran, Justyna Kołyska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2009.015

Abstract


Artykuł przedstawia analizę porównawczą zmian w zakresie sytuacji ekonomicznej spółdzielni mleczarskich na tle innych form prawnych przedsiębiorstw działających w przemyśle mleczarskim. Analizie poddano wyposażenie w zasoby i stopień ich wykorzystania.

Keywords


przedsiębiorstwa mleczarskie; produktywność zasobów; indeks Malmquista

Full Text:

PDF

References


Pietrzak M., Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich – koncepcja oceny, Wyd. SGGW, Warszawa 2006.

Pietrzak M., Skala spółdzielni mleczarskich a ich wyniki ekonomiczno-finansowe w latach 1999––2005, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika Rolnictwa, t. 93, z. 2, Warszawa 2007, s. 107–117.

Pietrzak M., Baran J., Chojnowska M., Fuzje i przejęcia jako alternatywa wzrostu organicznego – zagadnienia teoretyczne i wyniki badań empirycznych w sektorze mleczarskim, [w:] Forum Polska spółdzielczość mleczarska w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia, First Communications, Augustów 2008, s. 63–92.

Wasilewski M., Dworniak J., Fundusz udziałowy a sytuacja finansowa spółdzielni mleczarskich, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika Rolnictwa, t. 93, z. 2, Warszawa 2007, s. 118–128.

Ziółkowska J., Efektywność techniczna w gospodarstwach wielkotowarowych, Studia i monografie 140/2008, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008, s. 67.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism