Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Dolnego Śląska w warunkach konkurencji na rynku

Irena Kropsz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2009.008

Abstract


Podstawą poszukiwania nowych możliwości rozwoju przedsiębiorstw jest sprostanie konkurencji rynkowej oraz prowadzenie skutecznego sposobu promocji swoich produktów. Istotnym warunkiem jest również dobra znajomość rynku, na którym firma funkcjonuje. Opracowanie dotyczy analizy 200 firm działających na terenach wiejskich woj. dolnośląskiego. Analizie poddano sposoby konkurowania, formy promocji oraz dodatkowo określono rodzaj rynku, na którym prowadzono działalność, głównych odbiorców, oceniono konkurencje innych firm, a także dokonano klasyfikacji barier rozwoju przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku.

Keywords


przedsiębiorstwo; konkurencja; promocja; obszary wiejskie; Dolny Śląsk

Full Text:

PDF

References


Chrobocińska K., Majewski D., Kreowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego (studia przypadków), Roczniki Naukowe SERiA, t. 10, z. 3, Warszawa–Poznań–Lublin 2008, s. 73–76.

Dane GUS i WUS we Wrocławiu, Wrocław 2004; 2006.

Kopeć B., Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych, skrypt AR Wrocław, Wrocław 1983, s. 166–199.

Mantura W., Identyfikacja czynników sukcesu i konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, pod red. E. Skawińskiej, Poznań 2002, s. 87.

Porter E. M., Compelitive strategy, Techniques for Analyzing Industries and Competi¬tors, The Free Press, A Division ot Macmillan Publishing Co, Inc, New York 1986.

Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, „Dom Organizatora TNOiK”, Toruń 2005, s. 36–217.

Studia nad rozwojem Dolnego Śląska, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Nr 5, Wrocław 2001, s. 21–22.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism