Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce (na przykładzie przemysłu spożywczego)

Iwona Szczepaniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2009.007

Abstract


Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają bardzo istotną rolę w rozwoju gospodarczym kraju. Zakres funkcji, społeczno-politycznych i gospodarczych, spełnianych przez tę grupę firm jest bardzo szeroki. Aby funkcje te nie miały jednak tylko charakteru deklaratywnego i były rzeczywiście realizowane, a MSP mogły posiadać coraz bardziej znaczącą pozycję w gospodarce, konieczne jest zaistnienie szeregu czynników i uwarunkowań sprzyjających rozwojowi tej grupy firm. Przemysł spożywczy jest dziedziną gospodarki szczególnie predestynowaną do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw odgrywał i w dalszym ciągu odgrywa w nim ważną rolę. W przemyśle spożywczym postępują i nadal będą postępować procesy koncentracji, a firmy duże, w tym korporacje transnarodowe, nabierać będą coraz większego znaczenia. Firmy globalne w dalszym ciągu będą inicjatorem przemian strukturalnych, jak również, stanowiąc poważną konkurencję dla producentów krajowych, będą zmuszać ich do ciągłego umacniania swoich pozycji. Rola firm mikro i małych oraz znaczącej części przedsiębiorstw średniej wielkości, mających mniejsze zdolności pokonywania pozaekonomicznych barier wejścia i uczestnictwa we Wspólnym Rynku Europejskim, będzie stopniowo zmniejszać się. Ze względu jednak na specyfikę sektora spożywczego, małe i średnie przedsiębiorstwa pozostaną trwałym i ważnym składnikiem struktury podmiotowej polskiego przemysłu spożywczego.

Keywords


małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP); przemysł spożywczy; struktura podmiotowa

Full Text:

PDF

References


Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej w Polsce, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1988.

Janiuk I., Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2004.

Noronha T. Vaz, Nicolas F., State of art in instruments for local development SMEs and VSEs, not published paper, University of Algarve, Faro, Portugal 2001.

Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2002, 2004, 2007.

Rocznik Statystyczny Przemysłu, GUS, Warszawa 2002, 2004, 2007.

Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2003.

Szczepaniak I., Małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego i ich rola w rozwoju lokalnym, [w:] Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju obszarów wiejskich, Akademia Podlaska w Siedlcach, WPODR w Szepietowie, Siedlce 2000.

Szczepaniak I., M. Wigier, Małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego czynnikiem stymulującym rozwój obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie nr 373, z. nr 76, cz. II, Kraków 2001, s. 183–187.

Szczepaniak I., Zmiany struktur podmiotowych przemysłu spożywczego, [w:] Przemysł spożywczy w Polsce pod red. R. Urbana, ING Bank Śląski S.A., Warszawa 2008.

The new SME definition. User guide and model declaration. European Commission, Brussels, Belgium 2005.

Wiatrak A. P., Małe i średnie przedsiębiorstwa – istota i uwarunkowania ich działalności, [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw – wyzwania współczesności, pod red. A. Kalety, K. Moszkowicza, L. Woźniaka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism