ANALIZA PORÓWNAWCZA POLITYKI PIENIĘŻNEJ POLSKI I ZASADY MONETARY RULE W LATACH 1995-2007

Maciej Ryczkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2008.001

Abstract


Artykuł ten przedstawia porównanie strategii bezpośredniego celu inflacyjnego i Friedmanowskiej zasady monetary rule. Analizie poddana zostaje Polska w latach 1995-2007. Celem artykułu jest odpowiedź, który sposób działania jest skuteczniejszy i czy istnieją elementy wspólne dla obu strategii prowadzenia polityki pieniężnej.

Keywords


bezpośredni cel inflacyjny; monetary rule; monetaryzmu; polityka pieniężna

Full Text:

PDF

References


Belka M., Doktryna ekonomiczno – społeczna Miltona Friedmana, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa,

Cottarelli C. , Giannini C., Credibility without Rules? Monetary Fremeworks in the Post-Bretton Woods Era, „Temi di discussione”, Banca d’Italia,

Czogała A., Kot A., Oczekiwania inflacyjne polskich przedsiębiorstw a przejrzystość polityki banku centralnego, „Gospodarka Narodowa” Nr 4/2007

Huterski R., Niezależność Banku Centralnego, TNOiK „Dom Organizatora” 2000

Kozicki S., How Useful Are Taylor Rules for Monetary Policy, ,,Economic Review”, 1999, vol 84, Federal Reserve Bank of Kansas City

F. S. Mishkin, Inflation Targeting for Emerging-Market Countries, ,,American Economic Review”, Nr 2, 2000

Nasiłkowski M., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1998

NBP, www.nbp.pl,

M. Osińska, M. Kośko, J. Stempińska, Ekonometria współczesna, Toruń 2007

Ryczkowski M: Monetary Rule w Polsce w latach 1995 – 2007

A. Sławiński, Rynki Finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006,

System Rezerwy Federalnej w USA (FED)

www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004

Taylor J. B., Estimation and Control of a Macroeconomic Model with Rational Expectations, ,,Econometrica” 1979, vol. 47

A. Wojtyna, Szkice o polityce pieniężnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism