An Econometrical Analysis of Entrepreneurship Determinants in Polish Voivodeships in the Years 2004–2013

Tomasz Groszkowski, Tomasz Stryjewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2015.008

Abstract


This article presents research results and describes and clarifies differences in a level of the entrepreneurship index observed between Polish voivodeships in the period from 2004 to 2013. The expected results were confirmed with the fixed effect (FE)/random effect (RE) panel data model. The analysis showed that the level of entrepreneurship varies depending on a voivodeship, and that this differentiation is structural and permanent. The applied model also confirmed the expected determinants of entrepreneurship.

Keywords


entrepreneurship; development factors; panel data model; FE/RE model

Full Text:

PDF

References


Adamczyk, W. (1995), Ewolucja form i typów przedsiębiorczości (The evolution of forms and types of entrepreneurship), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 236.

Chrapek, G. (2009), Przedsiębiorczość osób fizycznych na obszarach wiejskich Podkarpacia, [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego (Entre-preneurship individuals in rural areas of Podkarpacie, [in:] the role of business in shaping the information socjety), Seria Przedsiębiorczość – Edukacja, Warszawa-Kraków.

Godlewska, H. (2001), Lokalizacja działalności gospodarczej (The location of economic activity), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.

Greene, W. H. (2005), Econometric Analysis, Prentice Hall, New York.

Gryffin, R. W. (1997), Podstawy zarządzania organizacjami (Fundamentals of organizational management), PWN, Warszawa.

Jezierska-Thole, A. (2010), Zmiany poziomu infrastruktury i jej wpływ na rozwój przedsię-biorczości na obszarach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego (Changes in the level of infrastructure and its impact on development of entrepreneurship in rural areas on the example of Kujawsko-Pomorskie and Pomorskie), Acta Acientum Polonorium, Oeconomia, 9(3).

Kalkan, M., Kaygusuz, C. (2012), The Psyhology of Enterpreneurship [in:] Entrepreneurship – Born, Made and Educated, Ed. T. Burger-Helmchen, Rijeka.

Szarecki, A. (2008), Przedsiębiorczość jako forma kultury (Entrepreneurship as a form of culture), Problemy Zarządzania, 2.

Talaga, L., Zieliński, Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym (Spectral analysis in econometric modeling), PWN, Warszawa.

Timmons, J. (1990), New Venture Creation, Irvin, Boston.

Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data, Massachu-setts Institute of Technology.


ISSN (print) 1234-3862
ISSN (online) 2450-7067

Partnerzy platformy czasopism