Dydaktyka, edukacja, styl. Dydaktyka kognitywistyczna jako styl

Piero Crispiani

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CSNME.2017.011

Abstract


Tłumaczenie z języka włoskiego: Grzegorz Karwasz


Full Text:

PDF (Polish)

References


Altieri-Biagi M. L. (1985), Linguistica essenziale (Lingwistyka niezbędna), Milano: Garzanti.

Ausubel D. P. (1978), Educazione e processi cognitivi (Edukacja i procesy kognitywne), New York, Milano.

Bruera R. (1998), La didattica come scienza cognitiva (Dydaktyka jako nauka kognitywna), Brescia: La Scuola.

Bruner J. (1997), La cultura dell’educazione (Kultura edukacji), Harvard 1996, Milano: Feltrinelli.

Ceruti M. (1986), Il vincolo e la possibilità (Ograniczenie i możliwość), Milano: Feltrinelli.

Crispiani P., Serio N. (red.) (1996), Manifestazione sulla progettazione (Przejawy projektowania), Roma: Armando.

Crispiani P. (1998), Itard e la pedgogia clinica (Itard i pedagogia kliniczna), Napoli: Tecnodid.

Crispiani P. (2001), Pedagogia clinica (Pedagogia kliniczna), Bergamo: Junior.

Crispiani, P. (1999), Didattica e idea di scuola in Gentile (Dydaktyka i idea szkoły u Gentilego), Napoli: Tecnodid.

Damiano E. (1994), Insegnare con i concetti (Uczyć przez pojęcia), Torino, SEI. Na temat powstania i rozwoju modeli w dydaktyce zob. np. E. Damiano (1993), Azione didattica. Per una teoria dell’insegnamento, (Działanie dydaktyczne. W kierunku teorii nauczania), Roma: Armando.

Damiano E. (1994), Jean Piaget e la ricerca didattica (J. Piager i badania dydktyczne) [w:] N.

Filograno (red.), Mente, conoscenze, educazione (Umysł, wiadomości, edukacja), Roma: Anicia.

Dewey J., Bently A. (1974), Conoscenza e transazione (Wiedza i porozumienie), Firenza: La Nuova Italia.

Erickson E. (1976), Sviluppo e crisi della personalità sana (Rozwój i kryzys zdrowej osobowości), w: S. Sapir, A. C. Nitzburg (red.), Trattato di patologia dell’apprendimento, (Traktat o patologii uczenia się), New York 1973, Roma, Armando.

Filograsso N., Garnder H. (1995), Un modello di pedagogia modulare (H. Gardner, model pedagogii modularnej) Roma: Anicia.

Gesell E. (1973), La maturazione e i modelli di comportamento del bambino piccolo (Dojrzewanie i modele zachowań u małego dziecka), w. S. Sapir, A. C. Nitzburg (red.) (1976), Trattato di patologia dell’apprendimento (Traktat o patologii uczenia się), New York, Roma: Armando.

Guasti L. (1998), Modelli di insegnamento (Modele nauczania), Novara: De Agostini.

Laneve C. (1993), Per una teoria della didattica (W kierunku teorii dydaktyki), Brescia: La Scuola.

Laneve C. (2003), La didattica fra teoria e prattica (Dydaktyka, między teorią a praktyką), Brescia: La Scuola.

Morin E. (1963), L’industria culturale (Przemysł kultury), Bologna: Il Mulino.

Morin E. (2001), L’identià umana (Tożsamość człowieka), Paris: Milano.

Morin E., Motta R., Ciurana E. (2003), Eduquer pour l’ère planétaire, Paris: Balland.

Morina E., La testa ben fatta (Głowa dobrze zrobiona), Paris, 1999, Milano: Cortina, 2000,

Piaget J., Biologia e conoscenza (Biologia i świadomość), 1967, Einaudi, Torino, 1983.

Rose S., Lewontin L., Kami L. (1983), Il gene e la sua mente (Gen i jego umysł), Milano.

Stenberg R. (1998), Stili di pensiero: differenze individuali nell’apprendimento e nella soluzione di problemi (Style myślenia: różnice indywidualne w uczeniu się i rozwiązywani problemów), Trento: Erickson,.

Stengers I. (1985), Perché non può esserci un paradigma della complessità (Dlaczego nie istnieje paradygmat różnorodności), [w:] G. Bocchi, M Ceruti (Red.), La sfida della complessità (Wyzwanie złożoności), Milano: Feltrinelli.

Titone R. (1987), La pedagogia linguistica come scienza interdiscipinare (Pegagogika językowa jako nauka interdyscyplinarna), [w:] M. Laeng, R. Titone (red.) Traguardi delle scienze dell’uomo (Cele nauk o człowieku), Roma: Anicia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism