Żukowski, B. (2013) “Realitas formalis/realitas obiectiva. The Paradox of Descartes’ representationism”, Studies in the History of Philosophy, 4(2), pp. 125–136. doi: 10.12775/szhf.2013.022.