Szczepanski, Jakub. 2021. “ by Niccolò Machiavelli”. Studies in the History of Philosophy 12 (2):75-93. https://doi.org/10.12775/szhf.2021.009.