Cooper Shaftesbury, Anthony Ashley. 2020. „Dobro I zło”. Studia Z Historii Filozofii 11 (1):25-32. https://doi.org/10.12775/szhf.2020.002.