Locke, John. 2018. „Dwa Fragmenty O Etyce”. Studia Z Historii Filozofii 9 (2):9-20. https://doi.org/10.12775/szhf.2018.012.