Żukowski, B. (2013). Realitas formalis/realitas obiectiva. The Paradox of Descartes’ representationism. Studies in the History of Philosophy, 4(2), 125–136. https://doi.org/10.12775/szhf.2013.022