Locke, J. (2018). Dwa fragmenty o etyce. Studia Z Historii Filozofii, 9(2), 9–20. https://doi.org/10.12775/szhf.2018.012