(1)
Kant, I. Opus Postumum [Zbiór V, Karta VII, Strona 3–4; Karta VI, Strona 1–2; Karta XII, Strona 1; Karta XIII, Strona 3–4; Zbiór XII, (pół)karta X, Strona 1] (przełożył Tomasz Kupś). SZHF 2014, 4, 9-25.