(1)
Locke, J. Dwa Fragmenty O Etyce. SZHF 2018, 9, 9-20.