(1)
┼╗elazny, M. Kant Und Jaspers. SZHF 2018, 9, 45-60.