(1)
Sak, W. Thomas Lewis, Fari Amini, Richard Lannon, A General Theory of Love, Vintage Books, New York 2007, Ss. 274. SZHF 2017, 8, 201-207.