Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do N.N. w zbiorach Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym

Mirosława Radowska-Lisak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0034

Abstrakt


Opracowanie dotyczy autografów wybranych listów Józefa Ignacego Kraszewskiego do nieznanych adresatów, które przechowywane są w Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym. Stanowią one część tamtejszych zbiorów związanych z pisarzem, a zaliczają się do nich – obok korespondencji (obejmującej lata 1838–1886) – rękopisy utworów literackich (w całości lub we fragmentach) oraz szkicownik z rysunkami. Prezentowane materiały nie tylko wnoszą interesujące wątki i uzupełniają stan wiedzy na temat biografii twórczej autora (m.in. w związku z jego działalnością edytorsko-wydawniczą), ale też przypominają postać ks. Jarzębowskiego i burzliwe losy jego kolekcji. Praca nad listami Kraszewskiego to szczególne wyzwanie dla edytora – ze względu na nieustalonych odbiorców i z uwagi na potrzebę kontynuacji badań proweniencyjnych.


Słowa kluczowe


Józef Ignacy Kraszewski; autografy; listy; ks. Józef Jarzębowski; Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bańkowski P., 1955, Straty Biblioteki Narodowej w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, w: Straty archiwów i bibliotek warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. 3: Biblioteki, red. P. Bańkowski, Warszawa.

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 12: Józef Ignacy Kraszewski. Zarys bibliograficzny, 1966, oprac. S. Stupkiewicz, I. Śliwińska i W. Roszkowska-Sykałowa, Kraków.

Biblioteka Narodowa w Warszawie. Rękopisy. Nabytki i dary, 1935, z. 2, rpsy Nr 254–455, Warszawa.

Budrewicz T., 2000, Intytulacje i submisje w listach do Józefa Ignacego Kraszewskiego, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, pod red. J. Sztachelskiej i E. Dąbrowicz, Białystok.

Bukowicz J. MIC., 1990, Biblioteka Bielańska 1915–1954, załącznik nr 26 w: A. J. Szteinke OFM, Kościół Świętego Antoniego i Klasztor Franciszkanów-Reformatów w Warszawie 1623–1987, Kraków.

Bukowicz J. MIC, 1982, Praca marianów wśród Polonii angielskiej, w: Działalność męskich zgromadzeń zakonnych wśród Polonii, pod red. ks. Mieczysława Krąpca et al., Lublin.

Burkot S., 1988, Listy do Józefa Ignacego Kraszewskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, w: idem, Kraszewski. Szkice historycznoliterackie, Warszawa.

Burkot S., 1982, Od wydawcy, w: J. I. Kraszewski, Listy do rodziny 1820–1863, cz. 1: W kraju, oprac. W. Danek, Kraków.

Czajkowska A., 2012, Pisarz i świat. O listach Józefa Ignacego Kraszewskiego, w: Metaliterackie listowania. List jako dokument świadomości literackiej pisarza, pod red. I. Sikory i A. Czajkowskiej, Częstochowa.

Czapiewski E., 2002, O program dla Polski. Korespondencja Wincentego Pola i Józefa Ignacego Kraszewskiego, w: Od Franciszka Józefa do małych ojczyzn. Tom poświęcony pamięci Zbigniewa Frasa, pod red. M. Górnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis”.

Czepulis-Rastenis R., 1989, Inteligencja nieromantyczna. Korespondenci Kraszewskiego z lat międzypowstaniowych, „Przegląd Historyczny”, z. 3.

Eliza Orzeszkowa – Józef Ignacy Kraszewski (1872–1881), 1937, w: E. Orzeszkowa, Listy, t. 1: Dwugłosy: J. I. Kraszewski – T. T. Jeż (Z. Miłkowski) – M. Bałucki – M. Konopnicka – S. Krzemiński – H. Skirmuntt – Wł. St. Reymont, oprac. L. B. Świderski pod kier. J. Ujejskiego, Warszawa–Grodno.

Gajewski K., 1989, Juliusz Mien – fotograf krakowski (1842–1895), w: Polska fotografia artystyczna. IV Sympozjum historyczne: 150 lat fotografii 1839–1989, red. K. Łyczywek, Materiały cz. 1, Szczecin.

Jarosz B., 2017, Kraszewski w edycji. Zakres i granice działań modernizacyjnych – postulaty, „Roczniki Humanistyczne”, z. 6: Językoznawstwo.

Jarowiecki J., 1991, O powieści historycznej Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kraków.

Jarowiecki J., 1963, Źródła powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego o czasach stanisławowskich, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, z. 17.

Jarzębowski J., 1997, Listy z czasu wojny, zebrali i oprac. ks. J. Bukowicz MIC i T. Górski MIC, Warszawa.

Jarzębowski J., 1997, Dziennik 1923–1927, przyg. do druku ks. J. Bukowicz MIC i T. Górski MIC, Warszawa.

J. I. Kraszewski i polskie życie muzyczne XIX wieku, 1963, oprac. S. Świerzewski, Kraków.

Juda M., 2013, Fragment księgozbioru kamedułów na Bielanach pod Warszawą w zbiorach Biblioteki Księży Marianów w Lublinie, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, XI.

Kapuścik J., 1999, Nieznane listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do Józefa Emiliana Peszkego, w: idem, Wśród uczonych i miłośników książki, Warszawa.

Katalog księgozbioru, rękopisów, dyplomów, rycin, map, atlasów, fotografii, jako też osobistych dyplomów, adresów itp. pozostałych po Józefie Ignacym Kraszewskim, 1888, staraniem F. Kraszewskiego uporządkował i spisał M. Pawlik, Lwów.

Kołodziejczyk R., 1998, Dzieje rodziny Kronenbergów, w: Kronenbergowie. Pamiątki rodzinne, konsultacja nauk. T. S. Jaroszewski, red. M. Dubrowska, Warszawa.

Korespondencja Józefa Ignacego Kraszewskiego z Filipem Löbensteinem w latach 1877–1882, 2002, oprac. J. Łączewski, T. B. Hadaś, Tarnowskie Góry.

Kraszewski J. I., Kronenberg L., 1929, Korespondencja 1859–1876, wyd. M. Dynowska, Kraków.

Kraszewski J. I., Lenartowicz T., 1963, Korespondencja, do druku przyg. i koment. opatrzył W. Danek, Wrocław.

Listy Jakuba Goldszmita do Józefa Ignacego Kraszewskiego, 2013, oprac. B. Wojnowska, „Pamiętnik Literacki”, z. 4.

Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do Zmartwychwstańców, 1994, oprac. P. Chlebowski, Zeszyty Naukowe KUL, nr 3-4.

Listy Sygurda Wiśniowskiego do Józefa Ignacego Kraszewskiego (1877–1881), 2009, oprac. K. Z. Szymańska, „Pamiętnik Literacki”, z. 4.

Markuszewska A., 2017, Poetyckie światy romantyków. O młodzieńczej korespondencji Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a, Toruń.

Mężyński A., 2003, Kartka z dziejów Biblioteki Narodowej podczas II wojny światowej, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. 35.

Mickiewicz W., 2012, Pamiętniki, tekst na nowo opracował, wstępem, przypisami i notą opatrzył M. Troszyński, Warszawa.

Muzeum Księży Marianów im. Ojca Józefa Jarzębowskiego w Fawley Court, 2004, oprac. D. Szewczyk-Prokurat, w: Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. A. Krochmal, Warszawa.

Nieznane listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do Wacława Aleksandra Maciejowskiego, 2007, oprac. T. Szperna, „Studia i Materiały Polonistyczne”, t. 7.

Nieznane listy Zygmunta i Wincentego Krasińskich w zbiorach Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym, opracowanie edytorskie G. Halkiewicz-Sojak i M. Sokulski, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2018, nr 1 (13): Problemy edycji literatury XIX i XX wieku, pod red. D. Pachockiego.

Obrusznik-Partyka M., 2011, Wstęp, w: J. I. Kraszewski, Listy do Władysława Maleszewskiego, oprac. M. Obrusznik-Partyka, Piotrków Trybunalski.

Olma M., 2006, Listy emigracyjne Józefa Ignacego Kraszewskiego do Władysława Chodźkiewicza. Analiza pragmalingwistyczna, Kraków.

Paszkiewicz M., 2002, Ksiądz Józef Jarzębowski – wspomnienia wychowanka, w: Duchowieństwo polskie w świecie. Materiały VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Papieski Uniwersytet Urbaniański, Rzym, 17–18 października 2002 roku, pod red. A. i Z. Judyckich, Toruń.

Pietrzak A., 2012, Przyczynek do historii niezachowanej kolekcji Michaliny z Dziekońskich Zaleskiej (katalog rysunków ze zbiorów Biblioteki Narodowej), „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. 43.

Pilarska A., 2010, Muzeum im. księdza Józefa Jarzębowskiego w Starym Licheniu, „Kronika Wielkopolski”, nr 4.

Romantyczne współpoetyzowanie. Wybór listów Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a, 2018, t. 1–2, wstęp, wybór i opracowanie edytorskie A. Markuszewska, Toruń.

Rulikowski M., 1939, Korespondencja Kraszewskiego, w: Księga ku czci Józefa Ignacego Kraszewskiego, pod red. I. Chrzanowskiego, Łuck.

Seroka K., 2017, Korespondencja firmy Gebethner & Wolff z Józefem Ignacym Kraszewskim, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, t. 11.

Sudolski Z., 1997, Polski list romantyczny, Kraków.

Wasylenko W., 1992/1993, Wciąż jeszcze nie znany Kraszewski. (Opracowanie oparte na materiałach z archiwów ukraińskich), „Przegląd Wschodni”, t. 2, z. 2.

Wawrzyniak I., 2010, Ks. Józef Jarzębowski, twórca kolekcji, w: Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym, red. I. Wawrzyniak, Licheń.

Wiersze i drobne utwory prozą przesyłane Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu w latach 1863–1886, BJ Rkp. 7922 III.

Wrede M., 2014, Udział pracowników Biblioteki Narodowej w pracach porządkowych i dokumentacyjnych bibliotek polonijnych, w: Emigracja a środowiska kultury niezależnej w kraju, pod red. S. Flisa, Bydgoszcz–Gdańsk.

Wrede M., 2004, Polskie muzeum w angielskiej rezydencji. Muzeum Księży Marianów w Fawley Court w Wielkiej Brytanii, w: Muzea – rezydencje w Polsce. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 14–16 października 2004 roku, Kozłówka.

Wróblewska-Straus H., 2003, Dary dla Muzeum Fryderyka Chopina, „Spotkania z Zabytkami”, nr 12.

Wróblewska-Straus H., Markiewicz K., 2005, Fryderyk Chopin i bracia Kolbergowie na tle epoki. Przyjaźń – Praca – Fascynacje. Wystawa zorganizowana z okazji XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, Warszawa.

Zięba P., 2010, Z dziejów polskiej konwencji wydawniczej. Edytorskie koncepcje i praktyka wydawnicza Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kraków.

Zwycięstwo czy klęska? W 190. rocznicę powstania kościuszkowskiego, 1984, pod red. H. Kocója, Katowice.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism