Pionierskie edycje listów pisarzy, publicystów i redaktorów Drugiej Emigracji

Jakub Osiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0032

Abstrakt


W artykule zostały omówione trzy edycje emigracyjnej korespondencji: Kulisy twórczości. Listy 14 pisarzy emigracyjnych do Juliusza Sakowskiego (1979), Potwierdzone istnienie. Archiwum Stefanii Zahorskiej (1988) oraz Z listów do Mieczysława Grydzewskiego 19461966 (1990). Autor przeanalizował je pod kątem zawartości i przyjętych w nich rozwiązań edytorskich (wybór i układ listów, opuszczenia, aparat krytyczny). Poza tym prześledził ich recepcję oraz znaczenie dla rozwoju badań nad literaturą i życiem literackim Drugiej Emigracji. Dzięki temu możliwe stało się przynajmniej częściowe odtworzenie stosunku zarówno emigrantów, jak i badaczy do epistolografii. Nadto na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że pierwsze wydania listów pisarzy, publicystów i redaktorów emigracyjnych, o których mowa w tekście, nie tylko stanowią ważnych punkt odniesienia dla współczesnych edycji, ale i – mimo swojej niedoskonałości – wciąż są bardzo użyteczne dla badaczy.


Słowa kluczowe


Druga Emigracja; edycje listów; Juliusz Sakowski; Stefania Zahorska; Mieczysław Grydzewski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cybulska M. E., 1988, Potwierdzone istnienie. Archiwum Stefanii Zahorskiej, Londyn.

Cysewski K., 1996, Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią,

„Pamiętnik Literacki”, nr 1.

Danilewicz-Zielińska M., 1992, Szkice o literaturze emigracyjnej, Wrocław.

Dorosz B., 2015, „Zwierzaliśmy się sobie ze wszystkiego, nawet z naszych szczęśliwych i

nieszczęśliwych miłości”. O korespondencji Mieczysława Grydzewskiego z Kazimierzem

Wierzyńskim (kilka uwag i garść fragmentów – zanim ukaże się edycja krytyczna), „Pamiętnik

Literacki” (Londyn), t. 50.

Dorosz B., Rafał Habielski, hasło w: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI

wieku, online: http://www.ppibl.ibl.waw.pl/mediawiki/index.php?title=Rafa%C5%82_HABIELSKI, dostęp:

11.2018.

Grydzewski M., 1986, Listy do Tuwima i Lechonia (1940–1943), oprac. J. Stradecki, Warszawa.

Habielski R. 1991, Niezłomni, nieprzejednani. Emigracyjne „Wiadomości” i ich krąg 1940–1981, Warszawa.

Kowalczyk A. S., 2006, Historia emigrantów, w: Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, wstęp

H. Gosk, Warszawa.

Kowalczyk A. S., 2006, Od Bukaresztu do Laffitów. Jerzego Giedroycia rzeczpospolita epistolarna, Sejny.

Kulisy twórczości. Listy 14 pisarzy emigracyjnych do Juliusza Sakowskiego 1945–1977, [1979], Paryż.

Lewandowski W., 2009, Czy to wstyd wspominać? Kilka wstępnych poruszeń tematu, „Archiwum Emigracji”, z. 2.

Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, 1964–1965, red. T. Terlecki, t. 1–2, Londyn.

Loth R., 2006, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa.

Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939–1980, 1992, red. B. Klimaszewski, Warszawa.

Osiński J., 2018, Emigracyjna „epistolomania” (na marginesie listów Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 2.

Osiński J., 2018, Emigracyjna epistolografia (1945–1989). Rekonesans, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, nr 3.

Rybicka E., 2004, Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego, „Teksty Drugie”, nr 4.

Szaruga L., 2008, Opowieść epistolarna. (Wprowadzenie do problematyki emigracyjnej twórczości epistolarnej), w: idem, Powinności literatury i inne szkice krytyczne, Kraków.

Wróblewski M., 2001, Między dokumentem a literaturą – o różnych funkcjach listu emigracyjnego, w: Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989–1999, red.

B. Klimaszewski, W. Ligęza, Kraków.

Wyka M., 2013, Miłosz i rówieśnicy. Domknięcie formacji, Kraków.

Z listów do Mieczysława Grydzewskiego 1946–1966, 1990, wyb., wstęp i oprac. R. Habielski, Londyn.

Zahorska S., 2010, Wybór pism. Reportaże, publicystyka, eseje, wyb., wstęp i oprac. A. Nasiłowska, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism