Tomy rękopiśmienne Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wobec kultury rękopisu

Emilia Zaczkowska-Szypowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0024

Abstrakt


Artykuł zawiera ogólną charakterystykę tomów rękopiśmiennych wykonywanych przez Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. We wstępie znajduje się próba zdefiniowania gatunku, historia ujęć badawczych oraz edycji tomów i utworów w nich występujących, a także miejsca tomów w bibliografiach druków konspiracyjnych. Powyższe ujęcia zostają zestawione z perspektywą Baczyńskiego oraz umieszczone na linii intymistyka–wydanie. W następnej części artykułu szczegółowy opis tomów przeplata się z przybliżeniem przykładowych dzieł. Autorka doszukuje się genezy gatunku w zbiorach wierszy wysyłanych w przedwojennych listach Baczyńskiego do Zuzanny Progulskiej (po mężu Chuweń) oraz Wydawnictwie Sublokatorów Przyszłości działającym na początku drugiej wojny światowej. W ostatniej części zostały podane plastyczne i biograficzne konteksty tomików. Artykuł wyraża postulat ujmowania tomów rękopiśmiennych jako źródła cennych wątków interpretacyjnych poezji Baczyńskiego oraz potraktowania tomów jako przykładu występowania w okresie okupacyjnym rękopiśmiennej kultury literackiej.


Słowa kluczowe


Krzysztof Kamil Baczyński; tomy rękopiśmienne; kultura rękopisu; książka rękopiśmienna; intymistyka; korespondencja sztuk

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baczyński K. K., [1992], Modlitwa, Wałbrzych.

Baczyński K. K., 1939, Dwie miłości, Warszawa [jesień 1940].

Baczyński K. K., 1939, Zamknięty echem, Warszawa [lato 1940].

Baczyński K. K., 1994, 1943, Kraków.

Baczyński K. K., 1994, Utwory zebrane, Kraków.

Baczyński K. K., 2006, Do Pana Józefa w dniu imienin w 1942 roku, Warszawa.

Baczyński K. K., 2016, W żalu najczystszym, Warszawa.

Baczyński K. K., 2017, Serce jak obłok. Poemat, Warszawa.

Bugaj J. [K. K. Baczyński], 1939, Wiersze wybrane, Lwów [Warszawa 1942].

Bugaj J. [K. K. Baczyński], 1944, Arkusz poetycki nr 1, [Warszawa].

Chojnacki W., 2005, Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych wydanych na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w latach 1939–1945, Warszawa.

Czachowska J., Maciejewska M. K., Tyszkiewicz T., 1983, Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej. Bibliografia, t. 1, Wrocław.

[Garztecki J.], 1958, Wojenne losy rękopisów K. K. Baczyńskiego, „Przegląd Humanistyczny”, nr 3.

Kmita-Piorunowa A., Oskarżeni proszą o głos, „Kultura. Tygodnik Społeczno-Kulturalny” 1981, nr 41.

Matuszewski R., 1981, „Magis amica veritas”, czyli o pewnej edytorskiej pomyłce, „Kultura. Tygodnik Społeczno-Kulturalny”, nr 40.

Matuszewski R., 1986, Słowo wstępne, w: J. K. Weintraub, Utwory wybrane, Warszawa.

Mitzner P., 2016, Borys Pasternak w polskiej konspiracji, „Colloquia Litteraria”, nr 2.

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, nr inw. 3895, K. K. Baczyński, Wiersze w tomikach rękopiśmiennych. „3 psalmy”, k. 13–18.

Słowacki J., 1996, Raptularz 1843–1849, oprac. M. Troszyński, Warszawa.

Szczeglacka-Pawłowska E., 2015, Romantyzm „brulionowy”, Warszawa.

Troszyński M., 2017, Alchemia rękopisu. Samuel Zborowski Juliusza Słowackiego, Warszawa.

Wichowska M., 2017, Śladami Sublokatorów Przyszłości, jamnika Dana i „Sielanki” Wergilego. O nieznanym utworze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w: K. K. Baczyński, Cudowne przygody pana Pinzla rudego (powieść fantastyczna), Warszawa.

Zgrzywa A., 2011, Poeta i baśń. Rzecz o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, Poznań.

Żołnierz, poeta, czasu kurz… Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, 1979, pod red. Z. Wasilewskiego, Kraków.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism