Orzeszkowa prywatnie. Droga ku suwerenności na podstawie korespondencji z wydawcami

Ewa Skorupa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0013

Abstrakt


Artykuł dotyczy „prywatnej” Orzeszkowej, która w bogatej korespondencji z wydawcami odsłaniała swoje poglądy na: suwerenność pisarza, jego możliwe ustępstwa wobec redaktorów oraz „ulepszanie” dzieł zamieszczanych w nowych zbiorowych edycjach. Listy te kryją w sobie także cenne informacje na temat genezy powieści oraz pertraktacji Orzeszkowej w sprawie wydawania kolejnych utworów. Spośród zachowanych listów kierowanych w latach 1864–1910 m.in. do Józefa Sikorskiego, Gebethnera i Wolffa, Franciszka Salezego Lewentala, Erazma Piltza, Stanisława Posnera do analizy wybrano listy adresowane do: Józefa Sikorskiego oraz Franciszka Salomona Lewentala (przy czym nacisk położony został na korespondencję adresowaną do Sikorskiego). Korespondencja ta najcelniej pokazuje charakter Orzeszkowej i jej dojrzewanie, odsłania kuluary sporów o ostateczny kształt dzieła, wprawia w zdumienie bezkompromisowością młodej autorki i budzi podziw dla jej odwagi.


Słowa kluczowe


Eliza Orzeszkowa; Józef Sikorski; Franciszek Salezy Lewental; korespondencja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chojnacki A., 2009, Orzeszkowa i wydawcy, „Literaturoznawstwo”, nr 1.

Orzeszkowa E., 1954, Listy zebrane, t. 1, do druku przygotował i komentarzem opatrzył E. Jankowski, Wrocław (E. Orzeszkowa, Listy zebrane, pod red. J. Baculewskiego).

Orzeszkowa E., 1955. Listy zebrane, t. 2: Do Leopolda Méyeta, do druku przygotował i komentarzem opatrzył E. Jankowski, Wrocław.

Orzeszkowa E., 1971, Listy zebrane, t. 7: Do rodziny, przyjaciół i korespondentów różnych, do druku przygotował i komentarzem opatrzył E. Jankowski, Wrocław.

Orzeszkowa E., 1867, Ostatnia miłość. Pierwodruk: „Gazeta Polska”, nr 143–149, 152–157, 164–173 i 177–182.

Ś[więtochowski] A., 1871, Przegląd piśmiennictwa polskiego. Cnotliwi. Powieść Elizy Orzeszko, „Przegląd Tygodniowy”, nr 26.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism