Chopin intymny… Kilka refleksji o Dzienniku stuttgarckim kompozytora

Ewa Hoffmann-Piotrowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0004

Abstrakt


Artykuł podejmuje problematykę literackości epistolarnej twórczości Chopina, związków z kulturą literacką epoki, wybranych listów, a nade wszystko tzw. Dziennika stuttgarckiego. Kompozytor, któremu nawet odmawiano literackiej ogłady, jawi się tymczasem jako wrażliwy na słowo i umiejący wyrażać się poprzez język romantyczny podmiot przeżywający, który swój świat wewnętrzny przekładał nie tylko na kompozycje muzyczne, ale też objawiał przez słowo pisane. Analiza wariantów korespondencji, brulionów listów, a także wspomnianego dzienniczka pozwalają formułować tezę o dopełnianiu muzyki słowem, którym posługiwał się Chopin biegle i z literacką pasją.


Słowa kluczowe


Fryderyk Chopin; korespondencja Chopina; „dziennik stuttgarcki”; romantyczna intymistyka; epistolografia romantyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Iwaszkiewicz J., 2010, Styl literacki listów Chopina, w: idem, Dziedzictwo Chopina i szkice muzyczne, wybór, oprac. tekstu i posłowie R. Romaniuk, Warszawa.

Przybylski R., 1995, Cień jaskółki: esej o myślach Chopina, Kraków.

Janion M., Żmigrodzka M., 2004, Fryderyk Chopin wśród bohaterów egzystencji, w: eaedem, Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła, Gdańsk.

Cieśla-Korytowska M., 2004, Wypowiedzieć muzykę, w: eadem, Romantyczne przechadzki pograniczem, Warszawa.

Zielińska M., 2001, Chopin Fryderyk, hasło w: Mickiewicz. Encyklopedia, oprac. J. M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Witkowska i M. Zielińska, Warszawa.

Majchrowski Z., 2014, Listy Mickiewicza jako „archiwum egzystencji”, w: Mickiewicz niedoczytany… Korespondencja poety w perspektywie współczesnej, pod red. E. Hoffmann-Piotrowskiej, A. Fabianowskiego i T. Jędrzejewskiego, Warszawa.

Hoesick F., 1966–1968, Chopin. Życie i twórczość, t. 4, Kraków.

Elsner J., 1818, Rozprawa o metryczności i rytmiczności języka polskiego, Warszawa.

Tarnowski S., 1892, Chopin i Grottger: dwa szkice, Kraków.

Album Chopina (L’Album de Chopin) 1829–1831, 1975, oprac. i wstępem poprzedził J. M. Smoter, Warszawa.

Bieńczyk M., 2001, Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci, Gdańsk.

Dopart B., 2002, Poemat profetyczny. O „Dziadach” drezdeńskich Adama Mickiewicza, Kraków.

Kubacki W., 1951, Arcydramat Mickiewicza. Studia nad III częścią Dziadów, Kraków.

Tomaszewski M., 2016, Chopin, t. 2: Uchwycić nieuchwytne, Warszawa.

Huneker J., 1922, Chopin. Człowiek i artysta, s.l.

Krasiński Z., 1975, Listy do Delfiny Potockiej, t. 1, opracował i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa.

Szczeglacka-Pawłowska E., 2015, Romantyzm „brulionowy”, Warszawa.

Troszyński M., 2014, Słowacki. Poza kanonem, Gdańsk.

Ong W. J., 1988, Pismo a struktura świadomości, tłum. M. Pęczak, „Przegląd Humanistyczny”, nr 4/5.

Korespondencja Fryderyka Chopina, 1955, t. 1–2, zebrał i oprac. B. E. Sydow, Warszawa.

Korespondencja Fryderyka Chopina 1831–1839, 2017, t. 1–3, zebrali, opracowali i opatrzyli komentarzami Z. Helman, Z. Skowron i H. Wróblewska-Straus, Warszawa.

Mickiewicz A., 1993–2005, Dzieła. Wydanie Rocznicowe, t. 1–17, pod red. Z. J. Nowaka, Z. Stefanowskiej i Cz. Zgorzelskiego, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism