Nieznany wiersz Sebastiana Fabiana Klonowica

Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2018.0025

Abstrakt


Artykuł został poświęcony nieznanemu do tej pory wierszowi In artem Grammaticam (Na gramatykę) Sebastiana Fabiana Klonwica, szestastowiecznego lubelskiego poety. Utwór zachował się w podręczniku do gramatyki z 1691 roku zatytułowanym Grammaticae methodus facilis et compendiaria […]. Materiał składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono dydaktyczny aspekt twórczości Klonowica (a tym samym jego zainteresowanie sprawami edukacji młodzieży), historię wszystkich znanych wydań podręcznika Grammaticae methodus facilis, problem braku edycji pochodzących sprzed 1633 roku. Poruszono także zagadnienie atrybucji zapomnianej gramatyki łacińskiej. Drugą, zasadniczą częścią artykułu jest edycja wiersza, na którą składają się jego transkrypcja (zgodnie z podanymi zasadami transkrypcji), przekład i krótki komentarz, m.in. identyfikujący źródła starożytne.


Słowa kluczowe


Sebastian Fabian Klonowic; literatura nowołacińska; literatura renesansowa; Lublin; edycja krytyczna; podręcznik renesansowy; podręcznik gramatyki; gramatyka łacińska; poezja dydaktyczna; wiersz do czytelnika; edukacja; Grammaticae methodus facilis; przek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Estreicher K., 1896, Bibliografia polska, t. 14, Kraków.

Estreicher K., 1899, Bibliografia polska, t. 17, Kraków.

Estreicher K., 1900, Bibliografia polska, t. 28, z. 1–3, Kraków.

Homer, 1930, Od. 10, 302–306, Homeri Odyssea, ed. G. Dindorf, corr. C. Hentze, p. I, Lipsiae.

Homer, 1975, Odyseja (wybór), tłum. L. Siemieński, wstęp Z. Abramowiczówna, oprac. J. Łanowski, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Litwornia A., 2005, S. F. Klonowicza „Dworstwo obyczajów dziecińskich dziatkom na polskie przełożone” z Erazma i Lorichiusa, w: Per Jan Ślaski, magiaristi, polonisti, slavisti, italiani, festeggiano il Suo settantesimo compleanno con scritti, raccolti e curati da: A. Ceccherelli, D. Gheno, A. Litwornia, M. Piacentini, A.M. Raffo, Padova.

Mejor M., 2004, Supplementum Acernianum. Nowe szczegóły do życiorysu i twórczości Sebastiana Fabiana Klonowica, „Ruch Literacki” 2004, z. 2.

Ovidii Nasonis P. Metamorphoses, 1977, ed. W. S. Anderson, Lipsiae.

Owidiusz, 1995, Metamorfozy, tłum. A. Kamieńska (ks. I–IX, 175) i S. Stabryła (ks. IX, 175–XV), oprac. S. Stabryła, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Plini Secundi C. Naturalis historiae libri XXXVII, 1859, rec. atque indic. instr. L. Ianus, vol. III. lib. XXIII–XXXII, Lipsiae.

Pliniusza Starszego K. Historyi naturalnej ksiąg XXXVII, 1845, t. 8, tłum. J. Łukaszewicz, Poznań.

Słownik łacińsko-polski, 2007, pod red. M. Plezi, Warszawa.

Stankowa M., 1967, Sebastian Klonowic (Klonowicz), pisarz i rajca miasta Lublina, 1573–1602 (karta z dziejów ksiąg miejskich lubelskich), „Archeion”, t. 46.

Wiśniewska H., 2006, Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana Klonowica, Lublin.

Wiśniewska H., 2010, Sebastian Fabian Klonowic. Urzędnik i poeta królewskiego miasta Lublina (materiały źródłowe: 1570–1603), Lublin.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism