O związkach między archiwami na przykładzie rękopisów Kornela Makuszyńskiego

Justyna Staroń

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2018.0006

Abstrakt


Artykuł dotyczy związków między rękopisami pochodzącymi z różnych archiwów, które po pierwsze: odnoszą się do tego samego tematu oraz – jeśli chodzi o część z nich – stanowiły kiedyś całość, ale w wyniku zdarzeń losowych zostały rozdzielone. Dopiero dokładne kwerendy są w stanie przynieść w miarę możliwości całościowy ogląd sytuacji. W tym konkretnym przypadku artykuł odnosi się do udziału Kornela Makuszyńskiego w projekcie wydawniczym Juliusza Balickiego i Stanisława Maykowskiego dotyczącym wydawania podręczników do zreformowanego systemu szkolnictwa. Istniejące ujęcie monograficzne autorstwa Zofii Budrewicz o czytankach literackich w dwudziestoleciu międzywojennym nie wyczerpało tego tematu ze względu na powierzchowność przeprowadzonych kwerend. Podjęte poszukiwania – wyjąwszy uzyskania konkretnych wiadomości à propos kulisów powstawania tekstów Makuszyńskiego – pokazują, jak archiwalia w wyniku różnych działań mogą zostać rozproszone, a przed badaczami zostaje postawione zadanie ich ponownej – choćby na łamach artykułu – unifikacji i interpretacji.


Słowa kluczowe


Kornel Makuszyński; Juliusz Balicki; Stanisław Maykowski; archiwa; manuskrypty; krytyka genetyczna; edytorstwo naukowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balicki J., Maykowski S., 1926, Kraj lat dziecinnych. Pierwszy rok nauki języka polskiego w szkołach średnich ogólnokształcących, Lwów–Warszawa–Kraków.

Balicki J., Maykowski S., 1928, Będziem Polakami. Drugi rok nauki języka polskiego w szkołach średnich ogólnokształcących, Lwów–Warszawa–Kraków.

Balicki J., Maykowski S., 1930, Miej serce. Trzeci rok nauki języka polskiego w szkołach średnich ogólnokształcących, Lwów.

Balicki J., Maykowski S., 1933, Mówią wieki, cz. 1: Pierwszy rok nauki języka polskiego w gimnazjach, Lwów.

Balicki J., Maykowski S., 1933, Pieśń o ziemi naszej. Piąty rok nauki języka polskiego w szkołach powszechnych, Lwów.

Balicki J., Maykowski S., 1934, Okno na świat. Szósty rok nauki języka polskiego w szkołach powszechnych, Lwów.

Budrewicz Z., 2003, Czytanka literacka w gimnazjum międzywojennym. Geneza, struktura, funkcje, Kraków.

Katalog rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, 2002, t. 2: sygnatury 501–1000, Poezja polska XX wieku, oprac. A. Bałakier, A. Fiett, M. Górzyńska, T. Januszewski, A. Szczepanek, M. Wichowska, red. T. Januszewski, Warszawa.

Łempicki S., 1948, Wspomnienia ossolińskie, Wrocław.

Makuszyński K., 1925, Panowie wróble, „Słowo Polskie”, nr 254, s. 4–5; nr 255, s. 4–5.

Makuszyński K., 1930, Śpiew o Ojczyźnie, „Przegląd Oświatowy”, nr 4, s. 107–108.

Wydobyte z zapomnienia. Propozycje lektur dla szkoły podstawowej i gimnazjum, 2006, wybór, oprac. i uwagi interpretacyjno-metodyczne Z. Budrewicz, Kraków.

Materiały źródłowe:

AR/KM/85: Rękopisy wierszy różnych (Wiersze, t. 1).

AR/KM/94: Listy różnych osób do Kornela Makuszyńskiego. Literaci, t. 2.

LNNBiS, sygn. 1628, 17 k.: Młodzi marynarze, U fryzjera.

LNNBiS, sygn. 1663, 14 k. (brak k. 12): Wspaniały teatr.

LNNBiS, sygn. 1664, 12 k.: Zawierucha wojenna.

LNNBiS, sygn. 1743, 3 k., maszynopis: Gołoledź (wiersz).

ML, sygn. 850: Wiersze różnych autorów przeznaczone do druku w podręcznikach Juliusza Balickiego i Stanisława Maykowskiego.

ML, sygn. 851: Opowiadania różnych autorów przeznaczone do druku w podręcznikach Juliusza Balickiego i Stanisława Maykowskiego.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism