Przepis na przypis (objaśnienia w Dramatach Zygmunta Krasińskiego)

Magdalena Bizior-Dombrowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2017.0020

Abstrakt


Artykuł jest próbą sformułowania najważniejszych zasad obowiązujących podczas sporządzania objaśnień w edycji naukowej i popularnonaukowej. Punktem wyjścia prac edytora w tym zakresie powinno być określenie typu wydania oraz nakreślenie modelowego odbiorcy. W artykule opisano swoistą „filozofię przypisów”, którą przyjęto podczas prac edytorskich nad tomem dramatów Zygmunta Krasińskiego. Składają się na nią następujące wytyczne:

1. Umieszczenie objaśnień po tekstach dramatów w celu zachowania przejrzystego tekstu.

2. Niesugerowanie interpretacyjnych tropów.

3. Objaśnianie kwestii wymagających uzupełnienia (wyrażenia obcojęzyczne i archaiczne, pojęcia historyczne, religijne, medyczne i militarne, parafrazy oraz nawiązania do innych tekstów literackich).

4. Prosta i zwięzła konstrukcja objaśnienia (podawanie informacji niezbędnych do zrozumienia danego pojęcia).

5. Pozostawanie blisko kontekstu.


Słowa kluczowe


objaśnienia; edycja naukowa; edycja popularnonaukowa; Zygmunt Krasiński

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Garbal Ł., 2011, Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa.

Górski K., 2011, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Toruń.

Krasiński Z., 1931, Dzieła, pod red. L. Piwińskiego, z przedmową M. Kridla, Warszawa.

Krasiński Z., 1973, Dzieła literackie, wybrał, notami i uwagami opatrzył P. Hertz, Warszawa.

Krasiński Z., 2017, Dzieła zebrane. Nowe wydanie, pod red. M. Strzyżewskiego, t. 3: Dramaty, oprac. M. Bizior-Dombrowska, Toruń.

Krasiński Z., 1967, Nie-Boska komedia, wstęp M. Janion, tekst i przypisy oprac. M. Grabowska, Wrocław.

Krasiński Z., 1904, Pisma, za zezwoleniem rodziny poety wydał T. Pini, wydanie krytyczne zupełne ze słowem wstępnym J. Kallenbacha, Lwów.

Krasiński Z., 1912, Pisma. Wydanie Jubileuszowe, oprac. J. Czubek, Kraków–Warszawa.

Loth R., 2006, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa.

Markiewicz H., 2004, Drogi i manowce komentarza literackiego, w: idem, O cytatach i przypisach, Kraków.

Trzynadlowski J., 1976, Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism