Dolinami rzek Zygmunta Glogera z perspektywy edytorskiej

Grzegorz Kowalski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2017.0002

Abstrakt


Autor artykułu przedstawia kilka problemów edytorskich specyficznych dla gatunku podróży. Następnie przechodzi do kwestii bardziej szczegółowych, przedstawiając możliwe rozwiązania omawianych problemów na przykładzie książki Dolinami rzek Zygmunta Glogera. W tekście zarysowano perspektywy edycji krytycznej tego dzieła, porównując ze sobą trzy redakcje tego samego opisu podróży Niemnem, dokonane przez Glogera na przestrzeni trzydziestu lat. W swoich konkluzjach autor wskazuje na możliwość cyfrowej edycji tekstów podróżniczych. Edycja taka wydaje się szczególnie predysponowana do uchwycenia intertekstualnego charakteru podróżopisarstwa oraz jego szczególnego związku z topografią (hipertekst w edycji cyfrowej mógłby oddać strukturę mapy lepiej niż tekst liniowy).


Słowa kluczowe


podróżopisarstwo; krajoznawstwo; travel writing studies; Zygmunt Gloger; edycja krytyczna; hipertekst

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aarseth E., 2014, Cybertekst. Spojrzenia na literaturę ergodyczną, Bydgoszcz.

Burkot S., 1985, Podróż po stronach rodzinnych, w: J. I. Kraszewski, Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy, przygotował do druku i wstępem poprzedził S. Burkot, Warszawa.

Gloger Z., 1903, Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy, Warszawa.

Gloger Z., 1873, Dziennik podróży po Niemnie, „Kronika Rodzinna”, nr 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 24; 1874, nr 3, 8, 14, 16.

Gloger Z., 2014–2015, Pisma rozproszone, red. nauk. J. Ławski i J. Leończuk, oprac. tekstów i przypisy Ł. Zabielski, S. Kochaniec, M. Siedlecki, G. Kowalski, noty i słownik czasopism A. Janicka, indeksy M. Siedlecki, M. Jurkowska, Białystok.

Gloger Z., 1888, Podróż Niemnem, „Wisła”, t. 2, z. 1 i 2.

Kamionka-Straszakowa J., 1988, „Do ziemi naszej”. Podróże romantyków, Kraków, s. 81–84.

Komorowska T., 1985, Gloger. Opowieść biograficzna, Warszawa.

Kuehn J., Smethurst P., 2015, Introduction, w: New directions in travel writing studies, ed. by J. Kuehn, P. Smethurst, Palgrave Macmillan UK.

Rybicki J., 2010, Policzmy Trylogię Sienkiewicza, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, z. 10.

Sikora D., 2009, Remediacja – cyfrowa adaptacja dzieł literackich, w: E–polonistyka, pod red. A. Dziak, S. J. Żurka, Lublin.

Śliwińska M., 2014, Dzieła zebrane Zygmunta Krasińskiego – elektroniczna edycja naukowa, „Sztuka Edycji”, nr 1–2.

Watson A., 2015, The Garden of Forking Paths: Paratext in Travel Literature, w: New directions in travel writing studies, ed. by J. Kuehn, P. Smethurst, Palgrave Macmillan UK.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism