Krasiński rocznicowy (jeszcze jedna kartka z dziejów recepcji)

Mariusz Zawodniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2014.009

Abstrakt


Śledząc dzieje recepcji twórczości Zygmunta Krasińskiego, bez trudu dostrzeżemy, że w pewnych okresach był on postacią wikłaną w rozmaite krytycznoliterackie spory, metodologiczne zwroty, a nawet rocznicowe obchody. Żaden z wielkich romantyków nie przeżywał w tym względzie podobnych wzlotów i upadków, wyniesień na szczyty i wydaleń z Parnasu jak autor Irydiona. Hołubiony i bezpardonowo atakowany; uznawany i pozbawiany wszelkich mian. Dla jednych autor arcydzieła, niemającego nawet w literaturze precedensu, dla drugich – autor „genialnego kiczu”. Dla niektórych wciąż „żywy”, dla innych jednak dawno zapomniany. Mając na uwadze zawiłe losy „mitu trzech wieszczy”, a także koleje recepcji utworów Zygmunta Krasińskiego, należałoby stwierdzić, że dopiero na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku, przy okazji setnej rocznicy śmierci, autorowi Nie-Boskiej komedii zaczęto przywracać właściwe miejsce w dziejach romantyzmu i historii literatury.

Słowa kluczowe


recepcja utworów Zygmunta Krasińskiego; wydania rocznicowe dzieł romantyków; mit trzech wieszczów; lata 1950–1960 w polskim literaturoznawstwie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartorzewicz A. et al., 1951, O „Nieboskiej komedii” Z. Krasińskiego, w: Materiały do nauczania historii literatury polskiej. Wybór artykułów krytyczno-literackich dla klasy X, oprac. K. Budzyk, J. Z. Jakubowski, Warszawa.

Gacowa H., 2000, Juliusz Słowacki. Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 11, Wrocław.

Górski K., 1960, „Irydion” i „Konrad Wallenrod”, w: Zygmunt Krasiński. W stulecie śmierci, Warszawa.

Iwaszkiewicz J., 1959, Zygmunt Krasiński. Ankieta „Życia Literackiego”, „Życie Literackie”, nr 12.

Janion M., 1959, Krasiński wśród romantyków, „Życie Literackie”, nr 25.

Janion M., 1960, Twórczość Krasińskiego do roku 1836 a problematyka ideowa romantyzmu, w: Zygmunt Krasiński. W stulecie śmierci, Warszawa.

Jastrun M., 2002, Dziennik 1955–1981, Kraków.

Kott J., 1959, Krasiński. Do czytania, „Życie Literackie”, nr 13.

Krasiński Z., 1952, Nie-Boska komedia, oprac. Z. Libera, E. Sawrymowicz, Wrocław.

Kreczmar J., 1960, Dramat nierozwiązanych antynomii, w: Zygmunt Krasiński. W stulecie śmierci, Warszawa.

Kwiatkowski J., 1959, Przede wszystkim wydać, „Życie Literackie”, nr 25.

Lisiecka A., 1959, Zapomniany trzeci wieszcz, „Nowa Kultura”, nr 21.

Markiewicz H., 1985, Rodowód i losy mitu trzech wieszczów, w: idem, Świadomość literatury. Rozprawy i szkice, Kraków.

Pigoń S., 1959, Cierpkie refleksje, „Życie Literackie”, nr 10.

Przyboś J., 1959, Człowiek niezwykły, ale poeta?, „Życie Literackie”, nr 10.

Skwarczyńska S., 1959, Leona Schillera trzy opracowania teatralne „Nie-Boskiej komedii” w dziejach jej inscenizacji, Warszawa.

Skwarczyńska S., 1960, U źródła nowatorskiego tematu „Nie-Boskiej Komedii”, w: Zygmunt Krasiński. W stulecie śmierci, Warszawa.

Śliwińska I., S. Stupkiewicz (red.), 1969, Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 8: Romantyzm, Warszawa.

Świdziński J. (red.), 2003, Wydalony z Parnasu. Księga poświęcona pamięci Zygmunta Krasińskiego, Poznań.

Traugutt S., 1960, Wzniosłość w „Irydionie”, w: Zygmunt Krasiński. W stulecie śmierci, Warszawa.

Uroczystości w setną rocznicę zgonu Z. Krasińskiego, „Pięć Rzek” 1959, nr 1 (9).

Wilski Z., 1960, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid i Wyspiański na scenach polskich 1 VII 1955–1 VII 1960, „Pamiętnik Teatralny”, z. 2.

Wyka K., 1952, Historia literatury dla klasy X, cz. 1: Romantyzm, Warszawa.

Wyka K., 1960, Posłowie, w: Zygmunt Krasiński. W stulecie śmierci, Warszawa.

Zawieyski J., 1959, Tragiczny wieszcz, „Życie Literackie”, nr 12.

Zawodniak M., 2012, Zygmunt Krasiński – przypisy i komentarze (na marginesie wydania „Nie-Boskiej komedii” z 1952 roku), „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 2 (3): Autografy i edycje. Wokół tekstów Zygmunta Krasińskiego, red. M. Strzyżewski.

Zygmunt Krasiński, Warszawa 1960 (seria „Poeci Polscy”).

Zygmunt Krasiński – ankieta „Życia Literackiego”, „Życie Literackie” 1959, nr 10, 12, 13 i 25.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism