Tworzenie zasad opracowania edytorskiego w PRL-u. Przegląd źródeł

Dorota Degen

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2013.023

Abstrakt


Artykuł jest przeglądem podejmowanych w okresie PRL-u inicjatyw w zakresie normalizacji zasad opracowania edytorskiego, rozumianego jako projektowanie książki, ustalenie jej kształtu zewnętrznego i układu wewnętrznego, a także sposobów przedstawiania poszczególnych elementów dzieła. W tekście zostały wskazane trzy główne źródła: instrukcje i konwencje wydawnicze, książki fachowe (podręczniki, poradniki) oraz normy branżowe i technologiczne. Przywołane materiały stanowiły w okresie swojego obowiązywania podstawowe źródło wiedzy na temat zasad opracowania edytorskiego. Obecnie pozwalają poznać podstawy, na których oparty jest współczesny warsztat edytorski.

Słowa kluczowe


zasady opracowania edytorskiego; typografia książek; instrukcje wydawnicze; książki fachowe; warsztat edytorski; PRL

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biliński L., 1977, Zarys rozwoju ruchu wydawniczego w Polsce Ludowej, Warszawa.

BN-65/7442-04 Materiał zecerski. Linia pisma.

BN-66/7440-06 Zasady składania i formowania tabel.

BN-65/7440-04 Zasady składania wzorów chemicznych.

BN-65/7440-05 Zasady składania wzorów matematycznych.

Bogusławski L., 1950, Korekta drukarska, Warszawa.

Bogusławski L., 1950, Korekta drukarska, t. 2, Warszawa.

Bogusławski L., 1964, Korekta drukarska i wydawnicza, Warszawa (także 1967).

Bogusławski L., 1951, Przygotowanie rękopisu do druku, t. 3, Warszawa.

Bujnowska M., 1997, Edytorstwo w PWN, w: Alfabet PWN. Ludzie, książki, lata, wspomnienia, Warszawa.

Bujnowska M., O redakcji innej niż wszystkie. Historia Działu Publikacji Zleconych (maszynopis w posiadaniu autorki).

Degen D., 2000, „Akcja skryptowa” w działalności Państwowego Wydawnictwa Naukowego w latach 1951–1956, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia IV”, s. 145–157.

Degen D., 1999, Działalność wydawnicza towarzystw naukowych a powstanie Polskiej Akademii Nauk, „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”, nr 2, s. 79–92.

Degen D., 2004., Miodowe miesiące… Początki Państwowego Wydawnictwa Naukowego (1951–1956), Toruń.

Drabczyński M., 1957, Zecerstwo, Warszawa (także 1964).

Drabczyński M., T. Galewski, F. Trzaska, 1958, Od rękopisu do książki, Warszawa.

Druździel M., T. Fijałkowski, 1988, Zecerstwo, Wrocław.

Hoffman J., Relacja dotycząca historii alfabetycznych encyklopedii ogólnych PWN w l. 1955–1959 (maszynopis w posiadaniu autorki).

Instrukcja dla autorów i redakcji działowych w instytutach, Warszawa 1958.

Instrukcja dla autorów serii „Biblioteka Narodowa”, Warszawa 1967.

Instrukcja dla autorów Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, oprac. L. Dobrzański et al., pod kier. M. Górskiej, Katowice 1981.

Instrukcja nr 1: Zasady typowego opracowania edytorskiego. Wydawnictwa matematyczno-przyrodnicze, Warszawa 1954.

Instrukcja nr 2: Zasady typowego opracowania edytorskiego. Wydawnictwa chemiczne, Warszawa 1954.

Instrukcja nr 3: Zasady typowego opracowania edytorskiego. Opracowanie maszynopisów prac chemicznych, fizycznych i technicznych, Warszawa 1955.

Instrukcja nr 5: Instrukcja składu matematycznego, Warszawa 1956.

Instrukcja nr 6: Instrukcja PWN dla autorów prac i książek matematycznych, Warszawa 1959.

Instrukcja nr 6: Instrukcja PWN dla autorów prac i książek matematycznych, fizycznych i technicznych, oprac. R. Malesiński, J. Panz, Warszawa 1967.

Instrukcja wydawnicza Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1953.

Instrukcja wydawnicza UMK, Toruń 1969.

Instrukcja wydawnicza. Edytorskie zasady opracowania tekstów monograficznych i źródłowych, przygotowania maszynopisów oraz materiału ilustracyjnego, pod red. J. Trzynadlowskiego, Wrocław 1956.

Jackowski R., 1948, Książka powstaje, Warszawa.

Kafel M., 1955, Zarys techniki wydawniczej, Warszawa (także 1971).

Kafel M., 1954, Zasady techniki wydawniczej oraz układu graficznego gazety i książki, Warszawa.

Kafel M., M. Kurkowska, 1956,.Adiustacja stylistyczna i techniczne opracowanie rękopisu, Warszawa.

Klauze B., 1956, Między poczęciem a urodzeniem, „PWN na codzień” [!], nr 3.

Kloza M., D. Sowińska, 1979, Wydawnictwa uczelniane. Zasady publikacji, Wrocław.

Krajewski M., 2001, Vademecum autora i wydawcy prac naukowych, Włocławek.

Książka szkolna: opracowanie i edytorstwo, Warszawa 1980.

Kuglin J., 1968, Poligrafia książki, Wrocław.

Leman W. W., 1950, Plan przemysłowo-finansowy instytucji wydawniczych (wydawnictwa książkowe), Warszawa („Biblioteka Wydawcy”, t. 4).

Leman W. W., 1951, Planowanie operatywne i sprawozdawczość w instytucjach wydawnictw książkowych, Warszawa („Biblioteka Wydawcy”, t. 5).

Malinowska T., L. Syta, 1977, Redagowanie techniczne książki, Warszawa (wyd. 2 zmienione – 1981).

Markus V. A., 1950, Organizacja i gospodarka instytucji wydawniczych, Warszawa.

Marszałek L., 1986, Edytorstwo publikacji naukowych, Warszawa.

Marszałek L., 1990, Pierwsze encyklopedie uniwersalne Państwowego Wydawnictwa Naukowego, „Editor”, t. 3.

Marszałek L., 1997, Początki PWN, w: Alfabet PWN. Ludzie, książki, lata, wspomnienia, Warszawa.

Marszałek L., 1966, Warsztat edytorski „Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN”, „Rocznik Biblioteki Narodowej”.

Marszałek L., 1962, Wstęp, w: Zasady typowego opracowania redakcyjnego, Warszawa.

Ogólne wskazówki dla autorów („Encyklopedia Powszechna PWN”), Warszawa 1959.

Osuchowska B., 1988, Poradnik redaktora i autora. Nauki ścisłe i technika, Warszawa.

Pelcowa J., 1977, Polskie normy bibliograficzne, Warszawa.

PN-71/N-01160 Kompozycja wydawnicza czasopisma.

PN-78/N-01222.00 Kompozycja wydawnicza książki. Postanowienia ogólne.

PN/N-95031 Materiał zecerski. Czcionka. Określenia.

PN/N-95032 Materiał zecerski. Jednostki topograficzne.

PN/N-95000 Materiał zecerski. Podział i określenia.

PN/N95034 Materiał zecerski. Stopienie czcionek.

PN-56/N-01155 Przepisy bibliograficzne. Skrócony opis bibliograficzny.

PN-68/N-01178 Przepisy bibliograficzne. Skróty wyrazów typowych w tytułach czasopism i wydawnictw zbiorowych.

Prekerowa T., 1961, Kronika dziesięciolecia, „PWN i Ty”, nr 5.

Przygotowanie maszynopisu książki technicznej. Wytyczne dla autorów i tłumaczy, Warszawa 1956.

„PWN na codzień” [!] 1954, nr 7/8.

Socha K., 2013, Publikacje dotyczące typografii wydane w języku polskim na początku XXI wieku – przegląd subiektywny, „Acta Poligraphica”, nr 2, s. 53–55.

Swincow W. I., 1978, Zasady logiki w redagowaniu, przeł. J. Hyc, Warszawa.

Tezy w sprawie podniesienia jakości maszynopisów i szaty edytorskiej wydawnictw PWN, Warszawa 1954.

Tomaszewski A., 1989, Pisma drukarskie, Wrocław.

Trzaska F., 1987, Podstawy techniki wydawniczej, Warszawa.

Trzaska F., 1976, Poradnik redaktora, Warszawa.

Trzaska F., 1975, Redakcja techniczna książki. Poradnik dla pracowników wydawnictw, Warszawa.

Trzaska F., 1962, Wybrane zagadnienia techniki wydawniczej, Warszawa.

Trzynadlowski J., 1979, Autor – dzieło – wydawca, Wrocław.

Trzynadlowski J., 1983, Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie, Warszawa.

Trzynadlowski J., 1961, „Ossolineum” i zagadnienia nowoczesnego edytorstwa naukowego, „Nauka Polska”, nr 3, s. 173–177.

Tymczasowe wytyczne przygotowania maszynopisu i ilustracji, Warszawa 1972.

Wskazówki dla Autorów (jak przygotować maszynopis skryptu medycznego), Warszawa 1955.

Wskazówki dla autorów prac medycznych, oprac. T. Szczechura, Warszawa 1955.

Wskazówki dla redaktora, oprac. T. Szczechura, Warszawa 1956.

Wskazówki edytorskie dla autorów, Warszawa 1973.

Wytyczne dla opracowania autorsko-redakcyjnego książek dla szkolnictwa zawodowego, Warszawa 1951.

Zasady dotyczące formy opracowania dzieł przez Autorów, Warszawa 1954.

Zasady opracowania edytorskiego „Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN”, Warszawa 1961 (wersja poszerzona – Warszawa 1964).

Zasady opracowania edytorskiego. Wytyczne dla pracowników, Warszawa 1983.

Zasady opracowania prac przeznaczonych do druku w wydawnictwach Instytutu Technologii Drewna, Poznań 1961.

Zasady typowego opracowania edytorskiego, Warszawa 1969.

Zasady typowego opracowania redakcyjnego, Warszawa 1962.

Zasady typowego opracowania redakcyjnego wydawnictw ciągłych, Warszawa 1964.

Żydkowicz A. (red.), 1973, Podręcznik akademicki. Metodologia. Funkcje dydaktyczne. Edytorstwo. Polityka wydawnicza, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism