Estetyka druków toruńskich w latach 1945-1950

Wanda A. Ciszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2013.022

Abstrakt


Pierwsze lata powojenne były okresem bujnego rozwoju ruchu wydawniczo-księgarskiego. W Toruniu w latach 1945–1950 funkcjonowało siedemnaście oficyn oraz grupy wydawców przygodnych. Efektem ich dzielności są trzysta dwadzieścia dwa druki. Artykuł koncentruje się na kwestii opracowania graficznego poszczególnych pozycji, akcentując takie zagadnienia, jak papier, objętość czy ilustracje. Prezentuje także twórców odpowiedzialnych za projekty okładek oraz materiał ilustracyjny wykorzystywany w publikacjach.

Słowa kluczowe


Toruń; ruch wydawniczy i edytorski w Polsce; wydawcy przygodni; szata graficzna książek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieńkowska B. , H. Chamerska, 1992, Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce, Wrocław.

Bromberg A., 1948, Książka w Polsce Odrodzonej, „Przegląd Księgarski”, nr 4.

Bromberg A., 1966, Książki i wydawcy. Ruch wydawniczy w Polsce Ludowej w latach 1944–1964. Wydanie nowe zmienione i rozszerzone, Warszawa.

Cichocki L. , T. Pawlicki, I. Ruczka, 1999, Poligraficzny słownik terminologiczny, Warszawa.

Ciszewska W. A., 2003, Akademicka Księgarnia Spółdzielcza „Skrypt” w Toruniu w latach 1945–1950, w: Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Studia i materiały, t. 21, pod red. J. Wojakowskiego, Warszawa, s. 235–263.

Ciszewska W. A., 2007, Drukarnie toruńskie w latach 1945–1950, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia V”, s. 285−302.

Ciszewska W. A., 2007, Inicjatywy wydawnicze toruńskich drukarzy z lat 1945−1950, „Folia Toruniensia”, t. 7, s. 61–64.

Ciszewska W. A., 2005, Książka w Toruniu w latach 1945−1950. Ruch wydawniczo-księgarski, Toruń.

Ciszewska W. A., 1998, Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i S-ka w Toruniu w latach 1945–1950, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia”, t. 2–3, s. 273–315.

Ciszewska W. A., 2002, Spółdzielcza Księgarnia Nauczycielska w Toruniu w latach 1945–1950, „Folia Toruniensia”, t. 2–3, s. 71–87.

Domasłowski W., 1989, Leonard Torwirt (1912–1967), malarz, konserwator dzieł sztuki, docent UMK, w: Toruńscy twórcy nauki i kultury (1945–1985), pod red. M. Biskupa i A.

Gizińskiego, Warszawa–Poznań–Toruń.

Dunin J., 2003, Wstęp do edytorstwa, cz. 1, Łódź.

Felski A., 1970, Nowa polska czcionka – dziełem grafika toruńskiego, „Gazeta Toruńska”, nr 87.

Frankowski S., Awanturki u wiewiórki [online]. Do: W. A. Ciszewska, 5 marca 2014 roku (dostęp: 06.03.2014), korespondencja osobista.

Huppenthal J. (red), 2002, Przemijanie. Pamięci Zygfryda Gardzielewskiego, Toruń.

Jakucewicz S., 1999, Papier w poligrafii, Warszawa.

Kalembka S. (red.), 1995, Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–1994. Materiały do biografii, Toruń.

Kondek S. A., 1999, Budowanie podstaw instytucjonalnych socjalistycznego obiegu książek, w: idem, Papierowa rewolucja. Oficjalny obieg książek w Polsce w latach 1948–1955, Warszawa.

Kondek S. A., 1993, Władza i wydawcy. Polityczne uwarunkowania produkcji książek w Polsce w latach 1944−1949, Warszawa.

Krupa R., S. Stanuch, 1994, ABC komputerowo-drukarsko-wydawnicze, Kraków.

Kuglin J., 1962, Poligrafia książki, Wrocław.

Morawska A., 1971, Serie wydawnicze w Polsce Ludowej, Warszawa.

Nowoszewski R., 2003, O „Bibliografii prac Janiny i Zygfryda Gardzielewskich”, w: Wybitny artysta sztuki książki i typografii. Materiały sesji poświęconej Zygfrydowi Gardzielewskiemu (1914−2001), Toruń.

Pierwsze podręczniki do nauki języka polskiego ukażą się w Toruniu, „Nowy Dzień Robotnika” 1945, nr 14.

Przewodnik bibliograficzny. Urzędowy wykaz druków wydanych w PRL 1944–1947, Warszawa 1955.

Przybyłowa J., 1945, Toruńska czytanka z obrazkami, „Robotnik Pomorski”, nr 27.

Rygier H., 1946, Awanturki u Wiewiórki, Toruń.

Stankiewicz W., S. Siekierski, 1974, Kształtowanie się polityki wydawniczej w minionym trzydziestoleciu, „Roczniki Biblioteki Narodowej”.

Sucharska A., 1986, „Arkona”. Miesięcznik poświęcony kulturze i sztuce, Warszawa–Poznań.

Sydow M., 1946, Ruch wydawniczy, „Arkona”, nr 9/10.

Sydow M., 1946, Toruński ruch wydawniczy, „Arkona”, nr 13/14.

Tujakowski A., 1970, Z dziejów drukarstwa i piśmiennictwa na Pomorzu. 400 lat drukarstwa w Toruniu 1569–1969, Toruń.

Twórczość fotograficzna i typograficzna Janiny i Zygfryda Gardzielewskich, Toruń 2002.

Zakrzewski T., 1993, Kształt i oblicze piękna w sztuce książki Zygfryda Gardzielewskiego, Toruń.

Zakrzewski T. (red.), 1995, O sztuce książki Zygfryda Gardzielewskiego, Malbork.

Zmroczek J., 1992, Ruch wydawniczy w Polsce po r. 1945, „Zapiski Historyczne”, z. 100.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism